ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γεράνης

«Είναι άξιο απορίας  πώς μια σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας κρίνεται λάθος από το Δήμο Νεάπολης – Συκεών, όταν έγκυρες μελέτες ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση βάσης της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας  και μάλιστα σε δρόμο τέτοιο που δεν θα χρειάζεται η αυτοδιοικητική οικογένεια να μπαίνει σε περιπέτειες δανείων» απάντησε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας και πρόεδρος του ΔΣ Πυλαίας-Χορτιάτη  Μιχάλης Γεράνης στις αιτιάσεις του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη για αύξηση των χρεώσεων στην μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ (και για τη λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας) Σε ανακοίνωση του προσθέτει:

«Η απόφαση αυτή θα έπρεπε να είχε παρθεί από το 2009 από την τότε Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ως ΣΟΤΑΝΘ και να θυμίσω εδώ ότι  τότε οι ίδιοι  που σήμερα κρίνουν την απόφαση λάθος στο τότε Συμβούλιο ζητούσαν να υπάρξει μελέτη βιωσιμότητας του φορέα βάση τιμολογιακής πολιτικής . Στις 13η Ιουλίου 2016, σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, πήρε απόφαση α) για το τέλος υγειονομικής ταφής αστικών στερεών αποβλήτων (οικιακά απορρίμματα) που θα χρεώνεται σε κάθε Δήμο – μέλος του Περιφερειακού Συνδέσμου ανά τόνο και β) το κόστος ανά τόνο για τους Δήμους που χρησιμοποιούν Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.).Αφού λάβαμε υπόψη τα στοιχεία βιωσιμότητας και το τι πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος ταφής και το κόστος ανά τόνο για τους Δήμους που χρησιμοποιούν Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)  καταλήξαμε πως θα πρέπει να καθοριστεί ενιαία τιμολογιακή πολιτική για όλα τα μέλη – Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και για τους Χ.Υ.Τ.Α. και για τους Σ.Μ.Α.. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται ότι:

  • καλύπτεται το συνολικά προβλεπόμενο κόστος που αντιστοιχεί στην κάθε υπηρεσία.
  • εξασφαλίζεται η δυνατότητα επικαιροποίησης τους και  άμεσης αναπροσαρμογής τους.
  • υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας  εναλλακτικών «σεναρίων» τιμολόγησης .
  • Τηρείται η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
  • Τηρείται η αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας.
  • Προωθείται δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανάκτησης – ανακύκλωσης – αξιοποίησής τους.
  • Καλύπτεται το σύνολο  των απαιτήσεων που θέτει η ΚΥΑ Η.Π.29407/2002 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
  • Λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία εφαρμογής Καλών Πρακτικών σε θέματα τιμολόγησης από αντίστοιχους Φορείς Διαχείρισης άλλων  Κρατών  μελών της ΕΕ, με τις οποίες γίνεται συγκριτική αξιολόγηση

Προέκυπταν διαφορετικές τιμές τιμολόγησης για την κάθε περιφερειακή Ενότητα οι οποίες διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους , λόγω του διαφορετικού συνολικού κόστους λειτουργίας  που προκύπτει ανά τόνο απορριμμάτων για την κάθε ενότητα. Πληθυσμιακοί , γεωγραφικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι αναγκάζουν κάποιες Περιφερειακές Ενότητες να διαχειρίζονται τα απορρίμματα τους σε μικρότερους και περισσότερους χώρους Υγειονομικής Ταφής με αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερο  κόστος διαχείρισης ανά τόνο.

Επίσης, η υπάρχουσα  ανομοιόμορφη κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού του Φορέα  αλλά και η έλλειψη ομοιογένειας στις ακολουθούμενες διαδικασίες διαχείρισης στους ΧΥΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων οδηγούν σε υψηλοτέρα λειτουργικά κόστη διαχείρισης ανά τόνο στους μικρότερους  περιφερειακούς ΧΥΤΑ. Η υιοθέτηση αντίθετα μια ενιαίας τιμολόγησης εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων στις μικρότερες περιφερειακές ενότητες  , αποφεύγοντας φαινόμενα μεταφοράς απορριμμάτων από τους μικρούς ΧΥΤΑ  στους μεγαλύτερους  άλλων περιφερειακών  ενοτήτων με μικρότερες χρεώσεις  είτε σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις , όπως αυτή της παράνομης απόρριψης απορριμμάτων σε μη αδειοδοτημένους χώρους με σκοπό την αποφυγή της χρέωσης.

Επίσης η υιοθέτηση ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής θα εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στη χρήση των υφιστάμενων χώρων υγειονομικής ταφής , αφού η χρέωση θα είναι παντού ίδια , αντιμετωπίζοντας έτσι τυχόν φαινόμενα συσσώρευσης ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε έκτακτες    περιπτώσεις δυσλειτουργιών σε κάποιους ΧΥΤΑ.  Παράλληλα όμως με την υιοθέτηση  της ενιαίας αυτής τιμολογιακής πολιτικής , θα πρέπει υποχρεωτικά,  να υιοθετηθούν ενιαίοι κανόνες και μέθοδοι  λειτουργίας και  συντήρησης  για όλες τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι υπάρχουσες διαφορές στο λειτουργικό κόστος/ τόνο μεταξύ τους.

Με την  παραπάνω τιμολόγηση καλύπτεται το κόστος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Φορέα (Διοίκηση, Τεχνικές Υπηρεσίες , Λογιστήριο Αποθήκη κλπ ο Φορέας εξασφαλίζει για  την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος (ιδία συμμετοχή ) το οποίο  αφορά τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων εγκαταστάσεων ή την κατασκευή υποδομών εναλλακτικής διαχείρισης ( ανακύκλωση, compost) για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Τέλος διασφαλίζει τη δημιουργία αποθεματικού  για την κατασκευή νέων κυττάρων αλλά και για όλες τις μελλοντικές δράσεις που αφορούν την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων του Φορέα ( αποκατάσταση κυττάρων  , παρακολούθηση κλπ) , γεγονός που μέχρι σήμερα είτε δεν συνέβαινε , είτε καλύπτονταν από ευρωπαϊκούς πόρους οι οποίοι και δεν προβλέπονται μελλοντικά.  Να τονίσουμε βέβαια ότι «Η μη αύξηση στα δημοτικά τέλη»   αποδεικνύει ότι η απόφαση είναι σωστή και αυτό το επιβεβαιώνουν και  οι Δήμοι που μειώνουν τα τέλη γιατί σημαίνει ότι έχουν όφελος από την λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας διαφορετικά δεν ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός. Η απόφαση για ενιαία τιμολογιακή πολιτική αποδεικνύει ότι υπάρχει αλληλεγγύη στην αυτοδιοικητική οικογένεια και Σύγκληση από το μικρότερο στη βορειότερη περιοχή οικισμό μέχρι τα αστικά κέντρα. Τέλος ευχαριστώ όλους του Δημάρχους Κεντρικής Μακεδονίας και τους Αυτοδιοικητικούς παράγοντες για την αγαστή συνεργασία και έτσι θα προχωρήσουμε σε μια σειρά έργων με την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ από την αρχή του χρόνου ξεκινώντας από το ΣΜΑ Ευκαρπίας , αλλά  και με την διαρκή ενημέρωση των πολιτών όλοι μαζί ΦΟΔΣΑ και ΔΗΜΟΙ θα προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων» καταλήγει ο κ Γεράνης.

Τι υποστηρίζει ο δήμος Νεάπολης Συκεών

Για μεγάλη αύξηση των χρεώσεων που αποφάσισε ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ) για τη μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης και τη λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης. Με την ίδια ανακοίνωση, γνωστοποιεί ότι το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να παραμείνουν αμετάβλητα τα δημοτικά τέλη για τις κατοικίες και την επαγγελματική στέγη, και να διευρυνθεί ο αριθμός των δημοτών που δικαιούνται απαλλαγή ή μείωση έως 50%. Ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, αναφέρει ότι οι αποφάσεις του ΦΟΔΣΑ «για προοδευτική αύξηση του κόστους ανά τόνο μέχρι και πάνω από το 100%, ανέτρεψαν το σχεδιασμό του δήμου για γενναία μείωση των δημοτικών τελών το 2017 που είχε στηριχτεί στη λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας». Μόνο για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με το δήμο, η αύξηση θα φτάσει το 72,73%, ενώ από τα 22 ευρώ που κοστίζει σήμερα ο τόνος, τότε θα κοστίζει 38 για να φτάσει τα 46 στο 2020.