ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ðñþôç åõñùáñáâéêÞ óõíüäïò ìå ôßôëï "Åôáßñïé ãéá ôçí ÁíÜðôõîç", ôçí ÐÝðôç 3 Íïìåâñßïõ 2016, óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí. Ôï óõíÝäñéï ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ðñùôïâïõëßá ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé Añáâéêïý êüóìïõ ðñïêåéìÝíïõ íá áíáðôõ÷èåß ìéá ðéï áíôéðñïóùðåõôéêÞ êáé äõíáìéêÞ ðëáôöüñìá ãéá ôçí äéåîáãùãÞ óõæçôÞóåùí ãéá ìéá åõñùáñáâéêÞ óôñáôçãéêÞ óõíåñãáóßá êáé óõììá÷ßá ìåôáîý ôùí äýï ïéêïíïìéêþí êáé ðïëéôéêþí åíþóåùí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ðñþôç åõñùáñáâéêÞ óõíüäïò ìå ôßôëï "Åôáßñïé ãéá ôçí ÁíÜðôõîç", ôçí ÐÝðôç 3 Íïìåâñßïõ 2016, óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò Áèçíþí. Ôï óõíÝäñéï ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ðñùôïâïõëßá ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé Añáâéêïý êüóìïõ ðñïêåéìÝíïõ íá áíáðôõ÷èåß ìéá ðéï áíôéðñïóùðåõôéêÞ êáé äõíáìéêÞ ðëáôöüñìá ãéá ôçí äéåîáãùãÞ óõæçôÞóåùí ãéá ìéá åõñùáñáâéêÞ óôñáôçãéêÞ óõíåñãáóßá êáé óõììá÷ßá ìåôáîý ôùí äýï ïéêïíïìéêþí êáé ðïëéôéêþí åíþóåùí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης διεξάγεται σήμερα, Πέμπτη και την Παρασκευή στην Αθήνα η Ευρω-αραβική Σύνοδος «Εταίροι για την Ανάπτυξη», με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων του αραβικού κόσμου με την ΕΕ. Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ενώ την εναρκτήρια ομιλία θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η Ευρω-αραβική Σύνοδος «Εταίροι για την Ανάπτυξη» έχε ως στόχο να αναπτυχθεί μια πιο αντιπροσωπευτική και δυναμική πλατφόρμα για την διεξαγωγή συζητήσεων για μια ευρωαραβική στρατηγική συνεργασία και συμμαχία μεταξύ των δύο οικονομικών και πολιτικών ενώσεων. Το πρώτο ευρωαραβικό παγκόσμιο συνέδριο αναμένεται να θέσει τα θεμέλια για έναν δραστήριο και ουσιαστικό ευρωαραβικό διάλογο.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι το νέο πρότυπο της ευρωαραβικής συνεργασίας, η δημιουργία μιας νέας οικονομίας στην Ελλάδα, ο οικονομικός μετασχηματισμός του αραβικού κόσμου, η οικοδόμηση μιας νέας προοπτικής στον τομέα της ενέργειες και οι προοπτικές για την Ελλάδα στον τομέα της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.

Εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, από ελληνικής πλευράς θα συμμετάσχουν ακόμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης,  ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής αναπτυξης Μάρκος Μπόλαρης , ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, η αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού,  Έλενα Κουντούρα,  ο ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ  Γιώργος Τσίπρας, η προέδρος της Εθνικής Τράπεζας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Λούκα Κατσέλη,  ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος,  ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης,  ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης,  ο προέδρος του ΕΒΕΑ  Κωνσταντίνος Μίχαλος,  οι πρώην υπουργοί  Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,   Πέτρος Δούκας,  Γ.  Μανιάτης και άλλοι.