ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ôùí ðñïóöýãùí óôï ÊÝíôñï Öéëïîåíßáò óôï ðñþçí óïýðåñ ìÜñêåô "ÁôëÜíôéê" ôçí Ôñßôç 6 Óåðôåìâñßïõ 2016. Ïé ðñüóöõãåò äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôéò óõíèÞêåò äéáâßùóçò óôá êïíôÝéíåñ, ãéá ôçí ðïéüôçôá ôïõ öáãçôïý êáé ãéá ôçí Ýëëåéøç éáôñïöáñìáêåõôéêÞò ðåñßèáëøçò óôï ÊÝíôñï. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Σε 60.042 ανέρχονται οι πρόσφυγες σε όλη τη χώρα σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης.

Οι νέες αφίξεις το τελευταίο 24ωρο ανήλθαν σε 183, ενώ ο συνολικός αριθμός των προσφύγων στα νησιά υπολογίζεται σε 13.171.

Στη Βόρεια Ελλάδα φιλοξενούνται 16.425 πρόσφυγες, στην κεντρική Ελλάδα 2.387 και στη νότια Ελλάδα 246.

Στις οργανωμένες δομές της Αττικής διαμένουν 8.788 άτομα και στις μη οργανωμένες 2.482.

Στους χώρους που διαχειρίζεται η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ φιλοξενούνται 11.320 πρόσφυγες, ενώ εκτιμάται ότι 7.850 βρίσκονται εκτός δομών φιλοξενίας.