ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης εξέδωσε τη συνοπτική κατάσταση προσφυγικών ροών στις 28/08/2016:

Προσφυγικές ροές