ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ôá êáììÝíá äçìïôéêÜ áõôïêßíçôá áðü ôçí åìðñçóôéêÞ åðßèåóç êáé ôçí ðõñêáãéÜ ðïõ åêäçëþèçêå óôéò 04:00 ôá îçìåñþìáôá ôçò ÐáñáóêåõÞò 2 Éïõíßïõ 2016, óå äçìïôéêü ÷þñï óôÜõèìåõóçò ï÷çìÜôùí óôï äÞìï ÆùãñÜöïõ. Ïé Üãíùóôïé äñÜóôåò ðõñðüëçóáí ôñßá áõôïêßíçôá êáé ìéá ìïôïóéêëÝôá êáé ÷Üñç óôçí ðáñÝìâáóç ôùí 7 ðõñïóâåóôþí ðïõ Ýöôáóáí óôï óçìåßï ìå 2 ï÷Þìáôá ç öùôéÜ äåí åðåêôÜèçêå. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Στις 4 τα ξημερώματα, σήμερα, άγνωστοι άνδρες πυρπόλησαν τρία αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα σε δημοτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων, στην οδό  Γ. Ζωγράφου 7, στην περιοχή του Ζωγράφου.
Η πυρκαγιά ξέσπασε μετά την εμπρηστική ενέργεια. Στο σημείο έφθασαν πυροσβεστικές δυνάμεις και έσβησαν τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί.

̧�ꩠꡬ읭筠嬰骞 尟襳砪᩠�ᣩܠ媤竾觪堳�04:00 �笥�粠С嵞ɯ��16, 笯� � 謥� ﷧윴�ެ�ﵮ ϩ ܣ��䱜 � � ᵴ犯�ᠪ᩠쩡 쯴ﳩꫝ�᩠�  좡��ݶ���笥߯ 쥠2 ﷞존ᠧ �ܠ䥭 尥괜觪宊(EUROKINISSI/ӔŋɏӠӔŖMϕ)

Ôá êáììÝíá äçìïôéêÜ áõôïêßíçôá êáé ôï ìç÷áíÜêé áðü ôçí åìðñçóôéêÞ åðßèåóç êáé ôçí ðõñêáãéÜ ðïõ åêäçëþèçêå óôéò 04:00 ôá îçìåñþìáôá ôçò ÐáñáóêåõÞò 2 Éïõíßïõ 2016, óå äçìïôéêü ÷þñï óôÜõèìåõóçò ï÷çìÜôùí óôï äÞìï ÆùãñÜöïõ. Ïé Üãíùóôïé äñÜóôåò ðõñðüëçóáí ôñßá áõôïêßíçôá êáé ìéá ìïôïóéêëÝôá êáé ÷Üñç óôçí ðáñÝìâáóç ôùí 7 ðõñïóâåóôþí ðïõ Ýöôáóáí óôï óçìåßï ìå 2 ï÷Þìáôá ç öùôéÜ äåí åðåêôÜèçêå. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)