ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το σχέδιο δράσης για τη μελλοντική ανάπτυξη του Δυτικού ΠαράκτιουΜετώπου της Θεσσαλονίκης, που εκπόνησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Terra-Med, παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔήμουΑμπελοκήπων Μενεμένης, από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.Η μελέτη για την ανάταξη και αναβάθμιση της περιοχής και για τη μελλοντική ανάπτυξή της αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την έξοδο μιας περιοχής 6.615 στρεμμάτων από την υποβάθμιση.Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «το σχέδιο δράσης, που προβλέπει επτάβραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις και επτά μακροπρόθεσμες, αποτελεί ουσιαστικά ένα χωρικό όραμα και μια στρατηγική, με έργα προτεραιότητας και δυνατότητες άντλησης των απαιτούμενων κονδυλίων από συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης».

Η περιοχή παρέμβασης υφίσταται χρόνια μεγάλα περιβαλλοντικά και χωροταξικά προβλήματα, όμως ταυτόχρονα παρουσιάζει σημαντική οικονομική δραστηριότητα καιαξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης.«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από την ολοκληρωμένη μελέτη πουπαρουσίασε φιλοδοξεί να βάλει οριστικά τέρμα στη διαχρονική περιβαλλοντικήυποβάθμιση του Δυτικού Παράκτιου Μετώπου της Θεσσαλονίκης, κατάσταση που έχειευρύτερες κοινωνικές συνέπειες στην περιοχή. Διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που σε πρώτη φάση περιλαμβάνει έργα και δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικώνδιαδρομών και σε δεύτερο χρόνο προβλέπει τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου καιυποδομών αναπτυξιακού χαρακτήρα. Το επιχειρηματικό πάρκο μάλιστα είναι σε έκταση 200 στρεμμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, που υποστηρίζει την προσπάθειάμας να αναβαθμίσουμε το πιο υποβαθμισμένο τμήμα του παραλιακού μετώπου τηςΘεσσαλονίκης. Όπως άλλωστε και οι Δήμοι Δέλτα και Θεσσαλονίκης, εκτάσεις των οποίωνπεριλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.Το Σχέδιο Δράσης είναι η πρώτη προσπάθεια για να γίνει μια ολοκληρωμένηπαρέμβαση εξυγίανσης, με αναπτυξιακό πρόσημο, σε ένα χώρο που μέχρι σήμερα αποτελεί παράδειγμα εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «στόχος είναι νααναστρέψουμε την εικόνα μιας δυτικής Θεσσαλονίκης, που υπολείπεται σε προστασία καιανάπτυξη, σε σχέση με τις άλλες περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, κυρίως λόγω λανθασμένων επιλογών του παρελθόντος, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τηνοικονομική κρίση. Γι’ αυτό δεν παρουσιάσαμε άλλη μια μελέτη, αλλά ένα συγκροτημένο καιολοκληρωμένο σχέδιο, που μπορεί να υλοποιηθεί με την αξιοποίηση πόρων από το Interreg,το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και μέσα από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τωνΥπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Θάλασσας και Αλιείας. Μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) η Περιφέρεια δέσμευσεγια τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη το 10% του συνολικού προϋπολογισμού, που ξεπερνά τα100 εκ. ευρώ. Ένα μέρος αυτών των κονδυλίων μπορούν να διατεθούν για έργα καιπαρεμβάσεις στο δυτικό παράκτιο μέτωπο, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης. Δική μαςευθύνη είναι να συνεργαστούμε για να αρχίσουμε το συντομότερο τις παρεμβάσεις που θααλλάξουν ολοκληρωτικά την εικόνα που έχουμε όλοι σήμερα για τη δυτική Θεσσαλονίκη».