ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτο Σάββας Αυγητίδης

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΦΩΤΟ ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

Η Fraport Greece, εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας συνεχίζει τις προσλήψεις προσωπικού αναζητώντας άτομα για την πλήρωση θέσεων εννέα συνολικά ειδικοτήτων. Με τις θέσεις προς πλήρωση η Fraport θα στελεχώσει τα γραφεία της στην Ελλάδα και αποτελούν ένα κλάσμα μόνο των προσλήψεων που θα πραγματοποιήσει η ελληνογερμανική κοινοπραξία. Στον σχεδιασμό της εταιρείας είναι η πρόσληψη 500 Ελλήνων για τις διοικητικές και τεχνικές θέσεις, ενώ ορισμένα μόνο στελέχη θα είναι Γερμανοί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση www.fraport-greece.com ή στο email career@fraport-greece.com

Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν ή απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς – φορέας Κιλκίς, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω υποβολής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των χώρων του Γ.Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς . Οι συμβάσεις που θα συναφθούν για την καθαριότητα των χώρων θα είναι 12 και η διάρκειά τους θα είναι από την υπογραφή τους έως και την 31/12/2017, η χρονική διάρκεια ημερήσιας απασχόλησης θα είναι 8ωρη για όλες τις μέρες της εβδομάδας που θα καθοριστεί με την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει έως 29/08/2016. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς και στην ιστοσελίδα www.ghkilkis.gr Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Δύο νέα προγράμματα που προσφέρουν τη δυνατότητα σε 13.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 και 25-29 ετών να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία τεσσάρων μηνών σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας, ξεκίνησαν από τον ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων γίνονται αποκλειστικά το oaed.gr. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ μέχρι την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος (με καταληκτική ημερομηνία τις 22/9/2016). Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ για κάθε ημέρα άσκησής τους  και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ. Οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ. Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης Εργασιακής Εμπειρίας, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών (θα εκδοθεί αντίστοιχη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις πριν τη λήξη της πρακτικής άσκησης).

Στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν και οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε και τα ΕΛΤΑ Α.Ε από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Με την παρουσία του ο Όμιλος στην ετήσια εμπορική εκθεσιακή εκδήλωση θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του σε μία εποχή που το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται ραγδαία και οι υπηρεσίες courier γίνονται μέρος της καθημερινότητας όλων. Ακόμη, οι επισκέπτες –ιδιώτες και επαγγελματίες- θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και για τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον κλάδο των Logistics.

Η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 89 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της, για την υλοποίηση της δράσης Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου στο εθνικό πρόγραμμα του ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τίτλο Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου στον Ειδικό Στόχο 1 (Νο1) Υποδοχή/Άσυλο του Εθνικού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ5/2016, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 29/8/2016.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη για την υλοποίηση του προγράμματος των παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε ατόμων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν. 3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας έως τη Δευτέρα 29/08/2016, στην Απολλωνία στο Κοινοτικό Κατάστημα που στεγάζεται ο Ο.Κ.Π.Α.Π. κατά τις εργάσιμες ώρες.

Προσλήψεις μονίμων πρόκειται να προκηρύξει το υπουργείο Πολιτισμού μέσω του ΑΣΕΠ. Ειδικότερα σύμφωνα με έγγραφο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων επίκειται η έκδοση προκήρυξης για δέκα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Ταμείο. Παράλληλα μία από τις δέκα προσλήψεις που θα γίνουν θα καλυφθεί από τους «προστατευόμενους» του ΟΑΕΔ όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος 2643/1998. Η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ. Φωτίου υπέγραψε και την σχετική απόφαση για την πρόσληψη από τα πρόσωπα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998 και η ειδικότητα που θα ζητηθεί είναι ΠΕ7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ενώ από την λίστα των προστατευομένων θα ζητηθεί το κριτήριο του ατόμου με αναπηρία. Η προκήρυξη πρόκειται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ τις αμέσως επόμενες ημέρες.