ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Õðïäï÷Þ áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëïõ, ôùí Ïëõìðéïíéêþí ôçò ÅëëçíéêÞò ÏìÜäáò ðïõ Ýëáâå ìÝñïò óôïõò áãþíåò ôïõ Ñßï Íôå ÔæáíÝéñï óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï ôçí ÐÝìðôç 25 Áõãïýóôïõ 2016. Ôçí áðïóôïëÞ óõíüäåõóå ï õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý, Óôáýñïò ÊïíôùíÞò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Το ευχαριστώ όλων των Ελλήνων εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στους Έλληνες Ολυμπιονίκες με τους οποίους συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Παυλόπουλος, ο μοναδικός που τίμησε τους Ολυμπιονίκες για την προσπάθειά τους και τις επιδόσεις τους, τόνισε ότι «το μετάλλιο σας ανήκει σε σας γιατί η προσπάθεια σας είναι μοναχική».

«Να μην ξεχνάτε ότι η ζωή για έναν αθλητή η ζωή δεν είναι αγώνας δρόμους αλλά αγώνας αντοχής» είπε ο κ. Παυλόπουλος.

«Σας ευχαριστούμε γιατί μας κάνατε όλους υπερήφανους» κατέληξε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος έλαβε από τους Έλληνες Ολυμπιονίκες μια σημαία με όλες τις υπογραφές τους.