ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ - Karfitsa.gr

ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ

ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ

ÁíáóôÜôùóç ðñïêëÞèçêå óôï áåñïäñüìéï Ìáêåäïíßá ìåôÜ áðü ôçëåöþíçìá ãéá ýðïðôï äÝìá. Èåóóáëïíßêç, ÐáñáóêåõÞ 5 Íïåìâñßïõ 2010. ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÌÐËÅÍÔÆÁÓ ÂÁÃÃÅËÇÓ

Σχολιάστε

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ