Αυτός είναι ο χάρτης των εισφορών για όσους έχουν παράλληλη απασχόληση - Karfitsa.gr
Οικονομία

Αυτός είναι ο χάρτης των εισφορών για όσους έχουν παράλληλη απασχόληση

Τις ανατροπές που φέρνει ο ασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου σε όσους έχουν παράλληλη απασχόληση διευκρινίζει η εγκύκλιος την οποία εξέδωσε την περασμένη Πέμπτη ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Έξι είναι οι βασικές κατηγορίες στις οποίες αναφέρεται η εγκύκλιος

Μισθωτοί με παράλληλο ελεύθερο επάγγελμα.

Θα καταβάλουν εισφορές επί του αθροίσματος του εισοδήματος από τη μισθωτή απασχόληση και του καθαρού εισοδήματος από το ελεύθερο επάγγελμα.

Μισθωτοί με παράλληλη αγροτική δραστηριότητα.

Θα καταβάλουν εισφορές επί του αθροίσματος του εισοδήματος από τη μισθωτή απασχόληση και του καθαρού εισοδήματος την αγροτική δραστηριότητα.

Όσοι ασκούν μόνο πολλαπλές μη μισθωτές επαγγελματικές δραστηρίοτητες που υπάγονταν σε πάνω από δύο ασφαλιστικούς φορείς προ του 2017.

Θα καταβάλουν εισφορές με βάση το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Μισθωτοί με πολλαπλές μη μισθωτές δραστηρίοτητες.

Θα καταβάλουν εισφορές με βάση το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται και αλλού ως μισθωτοί .

Θα καταβάλουν εισφορές με βάση το εισόδημα που προκύπτει από κάθε δραστηριότητα (άλλες για το δημόσιο, άλλες για την δεύτερη μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα).

Εργαζόμενοι που ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα που προ του 2017 υπάγονταν σε ένα μόνο ασφαλιστικό φορέα.

Αυτοί οι εργαζόμενοι θα καταβάλουν:

α) εισφορά σαν μισθωτοί για το εισόδημα που προέρχεται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας,

β) εισφορά για τυχόν υπάρχον εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Πιο αναλυτικά ανά κατηγορία ασφαλισμένων η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ προβλέπει:

 

Κατηγορία εργαζομένου

«Καθεστώς” εισφορών

Επισημάνσεις

1) Μισθωτός που ασκεί παράλληλαελεύθερο επάγγελμα ή αυταπασχολείται

Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών : το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σε κάθε περίπτωση : €5.860,80.

Κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €586,08.

*Το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, €586,08, ισχύει ακόμη και αν πρόκειται για μισθωτό κάτω των 25 ετών ή για ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση κάτω της 5ετίας.

Ελέγχεται το εισόδημα ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ως εξής:

α. Αν οι αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες ξεπερνούν το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος (5.860,80 €), οι εισφορές υπολογίζονται επί του ανώτατου ορίου.

Συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών για την επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα.

β. Αν οι αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες δεν ξεπερνούν το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, προστίθεται το εισόδημα της επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας.

Αν το άθροισμα υπερβαίνει το ανώτατο όριο περικόπτεται το εισόδημα Μη Μισθωτής δραστηριότητας.

Η εισφορά υπολογίζεται στο εισόδημα της Μισθωτής απασχόλησης και της Μη Μισθωτής δραστηριότητας, κατά περίπτωση.

γ. Αν τα δύο εισοδήματα αθροιστικά είναι μεταξύ κατώτατου και ανώτατου ορίου, τότε το σύνολο του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά που αφορά τις μισθωτές υπηρεσίες και το σύνολο του εισοδήματος από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά που αφορά εισοδήματα από ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητας και αγροτικής δραστηριότητας

δ. Αν το άθροισμα του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας υπολείπεται του κατώτατου ορίου μηνιαίου εισοδήματος, τότε:

το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται για τους μισθωτούς

το εισόδημα από ελεύθερη ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

Η εισφορά, στο ποσό που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου (586,08€ ή 410,26€) υπολογίζεται σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες κατά περίπτωση.

2) Μισθωτός που παράλληλα ασκεί μόνο αγροτική δραστηριότητα

Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών: το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την αγροτική δραστηριότητα.

Ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €5.860,80

Κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €410,26

[ Παραπάνω επισημάνεις για την κατηγορία 1 ισχύουν αυτούσιες και για την περίπτωση 2 ]

3) Εργαζόμενος που ασκεί παράλληλαμόνο πολλαπλές μη μισθωτές επαγγελματικές δραστηρίοτητες ια τις οποίες θα προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης σε τουλάχιστον δύο εκ των προϋφιστάμενων φορέων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών : Το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.

Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την βασική πηγή βιοπορισμού, δηλαδή το υψηλότερο εισόδημα, και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των λοιπών δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους.

Ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €5.860,80

Κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €586,08, (ακόμη και αν πρόκειται για ασφαλισμένο που για τις δύο εκ των πολλαπλών δραστηριοτήτων θεωρείται ότι είναι ασφαλισμένος κάτω της 5ετίας).

* Από 01/01/2017 ασφαλισμένοι με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, καταβάλλουν εισφορά στον ΕΦΚΑ. Εισοδήματα από Αγροτική δραστηριότητα, μη ασφαλιστέα κατά τα παραπάνω στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών έως 31/12/2016, έπονται κάθε άλλου στο κριτήριο βιοπορισμού.

Ελέγχεται το εισόδημα ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ως εξής:

α. Αν το μεγαλύτερο εισόδημα (βιοποριστικό κριτήριο) ξεπερνά την ανώτατη βάση περικόπτεται στο ύψος της ανώτατης βάσης.

Η εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με την διάταξη που διέπει την ιδιότητα από την οποία προέρχεται το εισόδημα .

β. Αν το μεγαλύτερο εισόδημα υπολείπεται της ανώτατης βάσης συμπληρώνεται από το δεύτερο εισόδημα.

Αν το άθροισμα υπερβαίνει την ανώτερη βάση, περικόπτεται το δεύτερο κατά σειρά βιοπορισμού εισόδημα. Οι εισφορές υπολογίζονται για κάθε εισόδημα με την αντίστοιχη διάταξη .

γ. Αν το άθροισμα πρώτου και δεύτερου εισοδήματος είναι μεταξύ κατώτατης και ανώτατης βάσης, τα εισοδήματα παραμένουν ως έχουν και εισφοροδοτούνται ανάλογα.

δ. Αν το άθροισμα των εισοδημάτων είναι κάτω της κατώτατης βάσης, σε κάθε περίπτωση ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η κατώτατη βάση (586,08 €). ε.

ε) Αν τα εισοδήματα εμφανίζονται σε μία πηγή, το εισόδημα κατανέμεται ισόποσα σε κάθε Ιδιότητα ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή:

Αν το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει την ανώτατη βάση, θα περικόπτεται στο σύνολό του πριν την κατανομή.

Αν το συνολικό εισόδημα είναι κάτω από την κατώτατη βάση, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται, το κατά περίπτωση, κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα.

Τα αναφερόμενα της περίπτωση (ε) εφαρμόζονται και στην περίπτωση ισόποσου εισοδήματος προερχόμενων από δύο πηγές εισοδημάτων. Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν την εισφοροδότηση κάθε δραστηριότητας/ιδιότητας.

4) Μισθωτός που ασκεί παράλληλα ασκεί πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες (δηλαδή απασχόληση σε επαγγελματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες)

Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών: Το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος:€5.860,80

Κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €586,08.

Εφαρμόζονται συνδυαστικά τα περιλαμβανόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις 1,2,3Για την δημιουργία της βάσης υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται αρχικά το εισόδημα από την μισθωτή απασχόληση και στη συνέχεια προστίθεται το εισόδημα από κάθε μία μη μισθωτή δραστηριότητα κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους (βιοποριστικό κριτήριο).

5) Δημόσιος υπάλληλος που παράλληλα ασκεί και άλλη μισθωτή δραστηριότητα

Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο.

Κατά συνέπεια , από την 1/1/2017 και εφεξής οι δημόσιοι υπάλληλοι «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία ως μισθωτοί (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) υπάγονται, εκτός από την απασχόλησή τους ως δημόσιοι υπάλληλοι και για την απασχόλησή τους αυτή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για όλους τους κλάδους.

  1. Εργαζόμενος που ασκεί πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόληση), για τις οποίες μέχρι 31/12/2016 προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής σε έναν μόνο φορέα κύριας ασφάλισης.

Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος καταβάλλει : α) εισφορά σαν μισθωτός για το εισόδημα που προέρχεται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας

β) εισφορά για τυχόν υπάρχον εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Στην περίπτωση (6 – β)Δεν εφαρμόζεται η διάταξη περί κατωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος.

Το άθροισμα του εισοδήματος από την εξαρτημένη εργασία και το ελεύθερο επάγγελμα δεν μπορεί να υπολείπεται του κατωτάτου ορίου εισοδήματος, δηλαδή του ποσού των €586,08 ή (€410,26 για τους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας), και να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, δηλαδή το ποσό των €5.860,80

capital.gr

Σχολιάστε

Polls

Ποιόν θα ψηφίζατε από τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους Θεσσαλονίκης με τον συνδυασμό «Αλληλεγγύη» του Απ. Τζιτζικώστα;

Loading ... Loading ...

 

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα» σε μορφή PDF

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ