ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ αγόρασε σύμφωνα με πληροφορίες εταιρεία των συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη. Η εταιρεία επιβεβαιώνει την πώληση με χρηματιστηριακή ανακοίνωση που εξέδωσε: «Προέβη σε πώληση 19.791.879 κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ήτοι ποσοστού 19,6361% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και μετέβαλε το ποσοστό συμμετοχής της στην  ως άνω Ανώνυμη Εταιρία, από 32,7321%, σε 13,0961%».

Σχολιάστε