Κεκλεισμένων των θυρών οι λειτουργίες το Πάσχα - Karfitsa.gr
Επικαιρότητα Κοινωνία

Κεκλεισμένων των θυρών οι λειτουργίες το Πάσχα

Óôéãìéüôõðï áðü ôïí åïñôáóìü ôïõ ðïëéïý÷ïõ ôçò ðüëçò ôùí ÔñéêÜëùí Áãßïõ Âçóóáñßùíá ôï áðüãåõìá ôïõ ÓáââÜôïõ 9 ÌáÀïõ 2015, ðáñïõóßá ôïõ Áñ÷éåðéóêüðïõ Áèçíþí êáé ÐÜóçò ÅëëÜäïò Éåñùíýìïõ êáé ðëåéÜäáò Áñ÷éåñÝùí. Ôü ÓÜââáôï ôï áðüãåõìá óôÜ ðñïðýëáéá ôïõ Éåñïý Ðñïóêõíçìáôéêïý Íáïý Áãßïõ Âçóóáñßùíïò ÔñéêÜëùí Ýãéíå õðü ôïõ ÌáêáñéùôÜôïõ Éåñùíýìïõ êáé ôùí Ìçôñïðïëéôþí Ôñßêêçò êáé Óôáãþí Áëåîßïõ, Ëáñßóçò êáé ÔõñíÜâïõ Éãíáôßïõ, Äéäõìïôåß÷ïõ, ÏñåóôéÜäïò êáé Óïõöëßïõ Äáìáóêçíïý, ÊáñèáãÝíçò Áëåîßïõ, Óýñïõ ÄùñïèÝïõ, Åëáóóüíïò ×áñßôùíïò, Èåóóáëéþôéäïò êáé ÖáíáñéïöåñóÜëùí ÔéìïèÝïõ êáß ÌåãÜñùí êáé Óáëáìßíïò Êùíóôáíôßíïõ, ç õðïäï÷Þ ôçò Ôéìßáò ÊÜñáò ôïõ Áãßïõ ç ïðïßá êáé öõëÜóóåôáé óôçí ÉåñÜ ÌïíÞ Äïõóßêïõ, êôÞôùñ ôçò ïðïßáò õðÞñîå ï ßäéïò ï ¶ãéïò Âçóóáñßùí. Áêïëïýèçóå ÌÝãáò Ðáíçãõñéêüò Åóðåñéíüò (öùôü) êáé ç ËéôÜíåõóç ôçò Ôßìéáò ÊÜñáò êáé ôçò ÉåñÜò åéêüíáò óôïõò êåíôñéêïýò äñüìïõò ôçò ðüëçò ôùí ÔñéêÜëùí, ìå êáôÜëçîç ôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá üðïõ Ýãéíå ç Áñôïêëáóßá êáé êçñý÷ôçêå ï Èåßïò Ëüãïò. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Νέα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας όλων των θρησκειών και δογμάτων για το διάστημα από 12 έως και 20 Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, για την αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν:

α) Απαγορεύονται, παρουσία κοινού, οι λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και πάσης φύσεως θρησκευτικές τελετές σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

β) Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών κεκλεισμένων των θυρών, αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό λειτουργό και βοηθητικό προσωπικό (πχ ιεροψάλτης) των οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερβαίνει τα 4 φυσικά πρόσωπα. Ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος για να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα σύμφωνα με την ΚΥΑ. Δεν επιτρέπεται, ούτε κεκλεισμένων των θυρών η τέλεση λειτουργιών σε χώρους λατρείας που βρίσκονται σε ιδιωτικά κτήματα, κτήρια κλπ.

γ) Απαγορεύεται η επίσκεψη κοινού, ατομικά ή ομαδικά, στα μοναστήρια. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και ακολουθιών στα μοναστήρια χωρίς την παρουσία κοινού.

δ) Επιτρέπεται, επιπλέον της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής, και η αυτοτελής διαδικτυακή μετάδοση της λειτουργίας.

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ