Κλιμακώνουν οι Τούρκοι-Με NAVTEX απαντούν στην ελληνική Αντί-NAVTEX - Karfitsa.gr
Πολιτική

Κλιμακώνουν οι Τούρκοι-Με NAVTEX απαντούν στην ελληνική Αντί-NAVTEX

Áðü ôçí ÐáñáóêåõÞ 24 Éïõëßïõ 2020 êáôüðéí ó÷åäéáóìïý êáé ïñãÜíùóçò áðü ôï ÃÅÅÈÁ êáé êáèïñéóìïý ëåðôïìåñåéþí åêôÝëåóçò áðü ôï Ãåíéêü Åðéôåëåßï Íáõôéêïý êáé ôï Ãåíéêü Åðéôåëåßï Áåñïðïñßáò, ÌïíÜäåò ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý åíóùìáôþèçêáí óôç Äýíáìç Êñïýóçò ôïõ Áåñïðëáíïöüñïõ USS DWIGHT D. EISENHOWER (Carrier Strike Group, CSG) êáôÜ ôïí ðëïõ ôïõ óôçí ÁíáôïëéêÞ êáé ÊåíôñéêÞ Ìåóüãåéï, ìå óêïðü ôçí ðñïáãùãÞ ôïõ åðéðÝäïõ óõíåñãáóßáò ìåôáîý ÅëëÜäáò êáé ÇÐÁ. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò áðïóôïëÞò óõíïäåßáò êáé óôï ðëáßóéï óõíåêðáßäåõóçò ìÝóùí êáé ÌïíÜäùí ôùí äýï ÷ùñþí, õëïðïéÞèçêå áñéèìüò óõíáöþí ôå÷íéêþí áíôéêåéìÝíùí ìå ôç óõììåôï÷Þ ÖñåãÜôáò êáé Õðïâñõ÷ßïõ ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý. Åðéðñüóèåôá, áñéèìüò áåñïóêáöþí ôçò ÐÁ åêôÝëåóå åêðáßäåõóç åíáÝñéáò ìÜ÷çò ìå ôá áåñïóêÜöç ôïõ Áåñïðëáíïöüñïõ óå ñüëï ôüóï åðéôéèÝìåíïõ üóï êáé áìõíüìåíïõ, åíþ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çìÝñáò åêôåëÝóèçêáí ðõñÜ ÄõôéêÜ ÊñÞôçò êáé óôï Ðåäßï ÂïëÞò ÊÁÑÁÂÉÁ. (EUROKINISSI/ÃÅÁ)

Με νέα NAVTEX απαντούν οι Τούρκοι στην αντι-Navtex, την οποία υπενθυμίζεται ότι εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και με την οποία απάντησε η Αθήνα στην αναγγελία από πλευράς Άγκυρας περί σεισμογραφικής έρευνας νότια του Καστελόριζου.

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX, τα ερευνητικά πλοία Oruc Reis, Ataman και Cengiz Han, πραγματοποιούν σεισμικές έρευνες «στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και συμφώνως με το Διεθνές Δίκαιο».

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ