ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
φωτο Σάββας Αυγητίδης

Του Νικόλα Τακά*

Το 2017 στην Ελλάδα βιώσαµε τη συνέχεια της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα από το 2008. Σε ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον, ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο φορολογικό σύστηµα, ανύπαρκτο τραπεζικό σύστηµα, και µε συνεχή πτώση στην ζήτηση και αυξανόµενες πτωχεύσεις, είναι αδύνατον για κάποιον να προγραµµατίσει νέες επενδύσεις. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε µηδενική ρευστότητα αντιµετωπίζουν καθηµερινά θέµα επιβίωσης, οι µεγαλύτερες αναδιαρθρώνουν συνεχώς τα δανεικά τους και οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηµατίες έχουν ανύπαρκτες δυνατότητες να αντλήσουν χρήµατα για να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Γενικά υπάρχει ένα κλίµα «wait and see» στην επιχειρηµατικότητα ενώ επικρατεί µια ισορροπία τρόµου µεταξύ των κάθε είδους πιστωτών και οφειλετών στο επιχειρηµατικό περιβάλλον.

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι ευρέως γνωστά και φυσικά δεν είναι τωρινά.

-H εγχώρια ζήτηση έχει ολισθήσει στο χαµηλότερο σηµείο των τελευταίων ετών αναγκάζοντας τις εταιρείες σε βίαιες προσαρµογές των πωλήσεων τους.

-Η φορολογία των εταιρειών αντί να µειώνεται ώστε να ενισχύσει την κερδοφορία και την ρευστότητα, αυξάνεται συνεχώς. Αυτό σε συνδυασµό µε την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών (ΕΦΚΑ) σκουπίζουν τα διαθέσιµα των εταιρειών, εξαφανίζοντας την όποια ρευστότητα είχε αποµείνει.

-Οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν την ρευστότητα που χάνουν λόγω φόρων και εισφορών µε κεφάλαια κίνησης ή τραπεζικό δανεισµό από Ελληνικές Τράπεζες, καθώς έχουν κλείσει τις στρόφιγγες της χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας και επικεντρώνονται στην είσπραξη των κόκκινων δανείων.

-Αλλά το βασικότερο πρόβληµα της χώρας είναι πως δεν έχει ένα µακρόπνοο αναπτυξιακό σχέδιο για τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία. Επίσης υπάρχει ένα εχθρικό κλίµα στην αντιµετώπιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη χώρα.

Για το 2018 ευχόµαστε να αλλάξει η αντιµετώπιση της επιχειρηµατικής κοινότητας από το κράτος και η κυβέρνηση να προβεί σε αλλαγές που θα βελτιώσουν το κλίµα. Βασικές προτεραιότητες για το 2018 πρέπει να είναι:

-Οι τράπεζες να διοχετεύσουν την ρευστότητα στις επιχειρήσεις ώστε να µπορέσουµε να στηρίξουµε το τµήµα της οικονοµίας το οποίο παράγει πλούτο.

-Να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις από τα βάρη της φορολογίας και των παράλογων εισφορών ώστε να αποκτήσουν ρευστότητα που θα τους επιτρέπει να προχωρήσουν µε την σειρά τους σε περαιτέρω επενδύσεις και δηµιουργία θέσεων εργασίας.

-Να γίνουν παρεµβάσεις για την µείωση του ΦΠΑ σε στοχευµένους κλάδους όπως π.χ. στον κλάδο των κατασκευών.

-Θα πρέπει να στοχεύσει η χώρα στην πράσινη ανάπτυξη, µε την εκµετάλλευση των άφθονων φυσικών µας πόρων στην χρήση των ΑΠΕ και στη µείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων και την εξοικονόµηση ενέργειας.

-Να προχωρήσουµε σε ιδιωτικοποιήσεις υποδοµών της χώρας µε βασική προϋπόθεση την πραγµατοποίηση σηµαντικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό τους. Είναι αναγκαίες αυτές οι επενδύσεις για την καλύτερη σύνδεση της χώρας µας µε τις διεθνείς αγορές.

-Σηµαντικός παράγων ανάπτυξης είναι να γίνει επιτέλους µια σωστή αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ. Θα πρέπει να γίνει στοχευµένη ενίσχυση επιχειρήσεων µε κριτήρια αγοράς, συνεπικουρούµενη από ιδιωτικές επενδύσεις µε σκοπό την δηµιουργία νέων εξωστρεφών επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας.

-Να δοθούν κίνητρα σε ξένους και εγχώριους επενδυτές να επενδύσουν τα χρήµατα τους σε ελληνικές επιχειρήσεις και να παύσουµε να δηµιουργούµε εµπόδια στις επενδύσεις.

Τέλος σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να στοχεύσουµε στα δυνατά µας σηµεία. Να στηρίξουµε επιχειρήσεις Εξωστρεφείς σε κλάδους στους οποίους έχουµε ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα όπως τους κλάδους των Τροφίµων, Ενέργειας και Δοµικών Υλικών. Θα πρέπει όλοι να στηρίξουµε τα µεγάλα project στον κλάδο του Τουρισµού, ενός κλάδου που θα βοηθηθεί ιδιαίτερα από την ιδιωτικοποίηση και αναβάθµιση του αεροδροµίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.  Η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ θα δώσει ώθηση στις µεταφορές και στις βιοµηχανίες της Περιφέρειας αλλά και θα κατατάξει την Θεσσαλονίκη ως ένα σηµαντικό κέντρο Logistics και δίαυλο για την ΝΑ Ευρώπη. Τέλος θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην αξιοποίηση του εξειδικευµένου δυναµικού της Περιφέρειας µε την στήριξη εταιρειών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και αξιοποίηση της έρευνας των Πανεπιστηµίων και κέντρων της περιοχής. Ας ευχηθούµε το 2018 να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην Περιφέρειά µας να αναπτυχθεί και αντιµετωπιστεί το σηµαντικό πρόβληµα της ανεργίας των νέων επιστηµόνων µε νέες επενδύσεις και ανάπτυξη των υφιστάµενων επιχειρήσεων µας.

*Ο κ. Τακάς είναι Αντιπρόεδρος της THERMI GROUP, Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΒΒΕ και Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΒΕΘ

Σχολιάστε