Οριστική συμφωνία για μετεγκατάσταση 12 ασυνόδευτων ανηλίκων στο Λουξεμβούργο - Karfitsa.gr
Επικαιρότητα Κοινωνία

Οριστική συμφωνία για μετεγκατάσταση 12 ασυνόδευτων ανηλίκων στο Λουξεμβούργο

¸îù áðü ôçí ðüëç ôçò ÌõôéëÞíçò óôçí ËÝóâï,óôï camp ôçò Ìüñéá, Ý÷åé óôçèåß ìéá ðüëç Ýîù áðü ôçí ðüëç.Óå ìéá ìåãÜëç Ýêôáóç ìå ëéüäåíôñá,ôïí Åëáéþíá, ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò åðåêôÜèçêáí ìå áõôïó÷Ýäéá óðßôéá.Åßíáé ç ëåãüìåíç “Æïýãêëá” üðùò ôçí áðïêáëïýí ïé ßäéïé êáé ÷ùñßæåôáé áðü ôï cam ðïõ áðïêáëïýí “prison”ìå Ýíá óõñìáôüðëåãìá.ÏéêïãÝíåéåò ìå ðáéäéÜ ðïõ ç ðñïóáñìïóôéêüôçôá ôïõò óå áöïðëßæåé êáé óå ôñïìÜæåé.ÕðÜñ÷åé ìéá ìåãÜëç áõôïó÷Ýäéá ôÝíôá ðïõ ëåéôïõñãåß ùò ó÷ïëåßï êáé ÷þñïò ãéá ðñïóåõ÷Þ.Êáèþò ðåñéäéáâÜæåé êáíåßò óôïí êáôáõëéóìü,ôá ðáéäéÜ ðáßæïõí,ãåëïýí, óå áêïëïõèïýí æçôþíôáò óïõ íá ôá öùôïãñáößóåéò Þ óå êïéôïýí ìå áðïñßá ìÝóá áðü ôéò ôÝíôåò êáé ôéò “áõëÝò” ôùí óðéôéþí ôïõò . ÁíáñùôÞèçêá ðïëëÝò öïñÝò ôé ìíÞìåò èá Ý÷ïõí áõôÜ ôá ðáéäéÜ êáé ðùò èá åßíáé ç æùÞ ôïõò ìåãáëþíïíôáò óå áõôÝò ôéò óõíèÞêåò.Ðüóï åõÜëùôá êáé åêôåèåéìÝíá óå êéíäýíïõò åßíáé,ìÝóá óå ìéá áíåîÝëåãêôç áõôïó÷Ýäéá “ðüëç” ðïõ îåðåñíÜ ôïõò åßêïóé ÷éëéÜäåò áíèñþðïõò üëùí ôùí çëéêéþí, ÄåõôÝñá 9 Ìáñôßïõ 2020 (EUROKINISSI/ ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη μετεγκατάσταση δώδεκα ασυνόδευτων ανήλικων από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο μέχρι την επόμενη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε σήμερα κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου του Λουξεμβούργου, Ζαν Άσελμπορν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου, στην επικοινωνία συμφωνήθηκε οι Αρχές των δύο χωρών να ολοκληρώσουν τις επόμενες ημέρες την πολύπλοκη διαδικασία για την μετεγκατάσταση, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, «παρά τις δύσκολες συνθήκες που θέτει η τρέχουσα πανδημία του κορονοϊού».

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε: «Πρόκειται για μία εξέλιξη που επιτυγχάνεται παρά τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και δημιουργεί θετικό παράδειγμα έναντι των λοιπών Ευρωπαίων εταίρων, που έχουν εκφράσει την προθυμία τους να δεχθούν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες από την Ελλάδα». Ο αναπληρωτής υπουργός ευχαρίστησε επίσης, το Λουξεμβούργο «για τον ενεργό του ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τους ασυνόδευτους ανήλικους», καθώς και την Ύπατη Αρμοστεία και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης «για τον υποστηρικτικό τους ρόλο στην διευκόλυνση των διαδικασιών».

Σχολιάστε

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

 

 

NEWSLETTER

Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ