11:51, Σάββατο
01 Οκτωβρίου 2022

Να βγει η Θεσσαλονίκη στις… διεθνείς αγορές

..ΑΘ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ
του Αθανάσιου Σαββάκη*
Ο ΣΒΒΕ, ως κύριος εκφραστής του βιομηχανικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας, εκτιμά ότι το κύριο ζητούμενο από την κυβέρνηση στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι να τεθεί σε προτεραιότητα η περιφέρεια, μέσω της έμπρακτης υποστήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης, με έμφαση στο ζωντάνεμα της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναδειχθεί άμεσα και έμπρακτα σε δεύτερο πόλο ανάπτυξης της χώρας. Για μας στον ΣΒΒΕ, οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να εδράζεται η ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια, είναι:
Α] η βιομηχανία θα πρέπει να είναι ο κινητήρας της ανάπτυξης στην περιφέρεια και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα:
Κάτω από την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, η ελληνική μεταποίηση βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής στα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης.
Οι προτάσεις μας είναι:

 1. Άσκηση κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής.
 2. Ευνοϊκότερο για τις επιχειρήσεις, σταθερό και λιγότερο γραφειοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών.
 3. Δημιουργία πλαισίου υποβοήθησης της καινοτομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
 4. Ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας της βιομηχανίας.
 5. Βελτίωση των κάθε είδους υποδομών που εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις.

Β] η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας:
Η διαιώνιση της αναντιστοιχίας μεταξύ πανεπιστημιακών προγραμμάτων και αγοράς εργασίας, αφενός δημιουργεί δομική ανεργία και αφετέρου ενεργοποιεί αναχρονιστικά αντανακλαστικά των πολιτών που πιέζουν το πολιτικό σύστημα στην κατεύθυνση δημιουργίας θέσεων εργασίας από τον δημόσιο τομέα. Επειδή η συνέχιση αυτής της κατάστασης μακροπρόθεσμα υπονομεύει το μέλλον της ίδιας της χώρας, προτείνουμε:

 1. Την καθιέρωση της εκπόνησης, ετήσιου ή διετούς, σχεδίου δράσης, για τα ΑΕΙ της χώρας που θα περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους και θα θέτει σε προτεραιότητα την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 2. Τη θεσμοθέτηση του απολογισμού των πανεπιστημίων.
 3. Τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή.
 4. Την αντιστοίχιση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Γ] η αποκέντρωση των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την υποβοήθηση της περιφερειακής ανάπτυξης:
Σήμερα, εξακολουθεί να υφίσταται μια ιεραρχικού τύπου γραφειοκρατία, η οποία είναι η τροχοπέδη στην ανάπτυξη και ειδικά την περιφερειακή ανάπτυξη. Για τη μη διαιώνιση αυτής της κατάστασης, προτείνουμε:

 1. Την εφαρμογή σαφούς πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, στην οποία θα προβλέπεται η αποκέντρωση των εξουσιών της κεντρικής κυβέρνησης.
 2. Ο σχεδιασμός των αναπτυξιακών πολιτικών να μην γίνεται κεντρικά, αλλά αποκεντρωμένα.
 3. Την ίδρυση παραρτημάτων υπηρεσιών του δημοσίου που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Δ] η τοποθέτηση της Θεσσαλονίκης στις διεθνείς αγορές:
Η διακήρυξη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τη μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε «Πόλη Καινοτομίας», έχει υλοποιηθεί μερικώς, αφού η αναβλητικότητα στη λήψη των σχετικών αποφάσεων έχει δημιουργήσει απαισιοδοξία στους τοπικούς φορείς και αίσθημα στασιμότητας στο πεδίο των αποφάσεων που αφορούν το μέλλον της πόλης. Γι’ αυτό προτείνουμε:

 1. Την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».
 2. Την παροχή χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία ζώνης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας εντός του λιμένα της Θεσσαλονίκης.
 3. Την ανακατασκευή του εκθεσιακού κέντρου, που θα βάλει ξανά την Πόλη της Θεσσαλονίκης στην περιφερειακή εκθεσιακή αγορά των Βαλκανικών χωρών.
 4. Να τεθεί σε προτεραιότητα η κατασκευή των Πανευρωπαϊκών Αξόνων X, IX και IV, στο πλαίσιο της πολιτικής διεθνών μεταφορών.

*Ο κ. Σαββάκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας