, Δευτέρα
26 Φεβρουαρίου 2024

ΟΤΑ και καθαριότητα…

 
Πάνας
του Απόστολου Πάνα*
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να διαχειριστούν οι ΟΤΑ της Χαλκιδικής ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της αύξησης των επισκεπτών, και ταυτόχρονα με τη ραγδαία οικονομική επιδείνωση ως αποτέλεσμα της κρίσης είναι η καθαριότητα και η διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων. Κύριες αιτίες του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η έλλειψη προσωπικού για τους νεοσύστατους δήμους που στη πλειοψηφία τους οι ανάγκες αυξήθηκαν, οι απαγορευτικές διατάξεις για τη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού αφού η ενίσχυση για τη πρόσληψη εποχιακού προσωπικού είναι πάντοτε ετεροχρονισμένη και προβληματική, η έλλειψη αναγκαίων πόρων για τη συντήρηση των μηχανημάτων, και τέλος η αποκοπή ουσιωδών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης από τους ασφυκτικούς και άνευ αποτελέσματος έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο ένας δήμος είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει νέους τρόπους παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών ενισχύοντας τους ήδη υπάρχοντες.
Σε ό,τι αφορά τη προσέγγιση της νέας δημόσιας διοίκησης είναι αναγκαία η ανάπτυξη στρατηγικής σχεδιασμού στη λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών που θα εξειδικεύει τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής και τους στόχους με τη παράλληλη αναδιοργάνωση σε αντιστοιχία των αναγκών ώστε να υπάρχει προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Αυτό μπορεί να συνοδευτεί με ένα νέο μοντέλο κατανομής πόρων που θα προέλθει από ένα νέο αποκεντρωμένο πρόγραμμα δράσης που θα στηρίζεται σε ρεαλιστική βάση.Μια λύση επίσης που θα μπορούσε να υιοθετηθεί στα πλαίσια της νέας δημόσιας διοίκησης είναι να κάνει ο δήμος χρήση του ισχύον θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων καθαριότητας των δημοτικών χώρων από τρίτους (ιδιώτες) ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες.
Σε ότι αφορά τη προσέγγιση της Τοπικής διακυβέρνησης ο δήμος θα μπορούσε να εμπλέξει τους θεσμούς συμμετοχής των πολιτών, την κοινωνία των πολιτών όπως αυτή εκφράζεται (εθελοντικές οργανώσεις, ΜΚΟ, τοπικούς συλλόγους, άτυπες ομάδες πολιτών) δίνοντας τους ρόλους σε αυτή τη προσπάθεια. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να ενισχύσει τον εθελοντισμό, να βοηθήσει την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για την καθαριότητα του δήμου, να ενεργοποιήσει τους δημότες, να στηρίξει το ρόλο της διαβούλευσης με το πολίτη ως συμμέτοχος και να παροτρύνει το δήμο να βρει νέους καινοτόμους μεθόδους επικοινωνίας με το δημότη, ενισχύοντας συγχρόνως και τη διαφάνεια.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στο θέμα της καθαριότητας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους και από τις δύο προσεγγίσεις και από τη νέα δημόσια διοίκηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο (Στρατηγική-Αναδιοργάνωση-Εντοπισμός αναγκών-Στόχοι-Αποφάσεις-Υλοποίηση),και από τη Τοπική διακυβέρνηση σε κοινωνικό επίπεδο (Συμμέτοχη-Ενημέρωση-Διαβούλευση-Διαφάνεια-Ηλεκτρονική διακυβέρνηση) δημιουργώντας ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης.
*Ο κ. Πάνας είναι Επικεφαλής της πρωτοβουλίας Κεντρικής Μακεδονίας-Μπροστά και Πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας