ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Karfitsa.gr

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι η «NK MEDIA GROUP EΠΕ», Λ.Συγγρού 206, 17672, Καλλιθέα, τηλ: 210-3634320.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί από την 25/9/2019 μέχρι τις 4/10/2019 με την επιφύλαξη της παρ 13.

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι συνεργάτες της εταιρείας «NK MEDIAGROUP EΠΕ», καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού, και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν κάποιοι από τους νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.
 2. Ο διαγωνισμός, απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν άνω των 18 ετών.
 3. Έγκυροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι όσοι έχουν κάνει LIKE μέσα στο tab του διαγωνισμού που βρίσκεται στο facebook fanpage μας, LIKE στη σελίδα μας και TAG 2 χρήστες. Οι συμμετέχοντες που έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά θα μπουν σε κλήρωση για την ανάδειξη ενός (1) νικητή που θα κερδίσει μια πλήρη Ετήσια Υποτροφία Φροντιστηριακών Μαθημάτων αξίας 1.000 €, από την αλυσίδα φροντιστηρίων Διακρότημα.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 4/10/2019 παρουσία δικηγόρου και συνεργατών της εταιρείας. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όποιον θέλει να είναι παρών στην κλήρωση, αρκεί να πάρει τηλέφωνο και να δώσει το όνομά του έστω και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

 1. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο facebook. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο site www.karfitsa.gr και στη σελίδα του στο Facebook.
 2. Οι νικητές θα πρέπει εντός 24 ωρών από τη διενέργεια της κλήρωσης και την ενημέρωσή τους, να επικοινωνήσουν με το site, και ειδικότερα με την κα. Αγάπη Κόρμπε στο τηλέφωνο 210-3634330, προκειμένου να συνεννοηθούν για την παραλαβή του δώρου. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λπ.), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση, που κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους βασικούς νικητές, αυτοί θα αναπληρωθούναπό τους επιλαχόντες. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες αναφορικά με το σύνολο των επιλαχόντων για οποιοδήποτε Δώρο ή η ανωτέρω αναβλητική αίρεση κατακύρωσης δεν ικανοποιηθεί εμπροθέσμως για το σύνολο των επιλαχόντων, το www.karfitsa.gr δικαιούται, κατά την κρίση του, να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήρωσης, αποκλείοντας αυτή τη φορά τους νικητές και τους επιλαχόντες.
 3. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του Προγράμματος, ακόμα και σ’ αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.(β) λόγω κωλύματός του βάσει των οριζομένων στον όρο 2 στα πλαίσια των παρόντων. (γ) σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που τάσσονται στους παρόντες όρους

Σε περίπτωση, που o νικητής ακυρωθεί για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, αυτός θα αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα και εάν και πάλι αυτός ακυρωθεί για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους ο Διαγωνισμός θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα και ομοίως για τους επόμενους επιλαχόντες .

 1. Τα Δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Για την αποδοχή του δώρου απαιτείται η συναίνεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του και η φωτογραφία του στο site www.karfitsa.gr που θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης αλλά και για λόγους διαφήμισης και προβολής

 1. Το www.karfitsa.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτού με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.
 2. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του www.karfitsa.gr παύει να υφίσταται. Το www.karfitsa.gr δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.
 3. Το www.karfitsa.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή. Ο νικητής υποχρεούται, κατά την παραλαβή των Δώρων, σε υπογραφή δήλωσης – συναίνεσης για παρουσία του σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός του και φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από το www.karfitsa.gr, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, παρέχει τη δυνατότητα στο www.karfitsa.gr να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου. Οι Συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στο διαγωνισμό, συγκατατίθενται στη χρήση των οποιοδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ), που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του Δώρου από το νικητή.
 4. Για σκοπούς άμεσα συναρτώμενους με την κλήρωση το www.karfitsa.grεπεξεργάζεται στοιχεία των συμμετεχόντων σ’ αυτήν. Ειδικότερα, το www.karfitsa.gr επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο και την ηλικία των συμμετεχόντων, τα e-mailτους και τηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία για τις ανάγκες μόνο του παρόντος διαγωνισμού.
 5. Το www.karfitsa.grέχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα του. Σε περίπτωση διακοπής του διαγωνισμού, η υποχρέωση του www.karfitsa.gr περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του διαγωνισμού, με σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, ο διαγωνισμός θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.
 6. Οι παρόντες όροι, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, θα είναι αναρτημένοι στο www.karfitsa.gr.

Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε ΔΩΡΕΑΝ την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Καρφίτσα»

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

STAY CONNECTED

NEWSLETTER

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ