, Τετάρτη
07 Δεκεμβρίου 2022

Κομισιόν: Ενέκρινε 20 εκ. ευρώ για ενίσχυση ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών

Ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών, στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πιο αναλυτικά, η έγκριση του καθεστώτος έγινε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση, και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022.

Στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ενώ σκοπός του είναι η στήριξη των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος μεταφοράς και χαρτιού λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης και των επακόλουθων κυρώσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τις 500.000 EUR ανά επιχείρηση· και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.