, Σάββατο
03 Δεκεμβρίου 2022

Επιστολή φορέων της Θεσσαλονίκης προς τον Σπίρτζη για τον ΟΑΣΘ- Τι ζητούν

Έξι φορείς της Θεσσαλονίκης έστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη για το θέμα του ΟΑΣΘ, μέσα από την οποία εκφράζουν την πρόταση τους.

Την επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι: του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαββάκης, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Κυριάκος Λουφάκης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Ζορπίδης, και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης.

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρουν τα εξής:
Οι φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηµατικής κοινότητας θεωρούν ότι πρέπει να οργανωθεί ένας δηµόσιος διάλογος απαραίτητος για την κατανόηση και την επίλυση τον προβλήµατος που λαµβάνει υπόψη τα εξής δεδοµένα :
Α) Η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει τον Κανονισµό 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου το αργότερο µετά τις 3 ∆εκεµβρίου 2019.0 κανονισµός αυτός προσδιορίζει µε λεπτοµέρεια τις διαδικασίες µε τις οποίες ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών για τις δηµόσιες επιβατικές οδικές µεταφορές, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία παροχής αυτών από δηµόσιο φορέα.
Β) Υπό τις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες είναι εντελώς µη ρεαλιστική η προσπάθεια συγκρότησης δηµόσιού φορέα για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, αφού η παροχή αυτών των υπηρεσιών προϋποθέτει επενδύσεις σηµαντικού ύψους που είναι αδύνατον να χρηµατοδοτηθούν από την Πολιτεία. Επίσης, δεν είναι εφικτή και νοµικά αµφισβητήσιµη η συµµετοχή φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ιδιωτών σε ένα παρόµοιο δηµόσιο σχήµα.
Γ) ∆ιαπιστώνονται δυσχέρειες στην υλοποίηση της υφιστάµενης σύµβασης µε αποτέλεσµα πολυήµερες κινητοποιήσεις εργαζοµένων στον ΟΑΣΟ και κατά συνέπεια την αδυναµία εξυπηρέτησης των αναγκών τον επιβατικού κοινού. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνει το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον και προκαλεί παραλυτικά φαινόµενα. Για τους λόγούς αυτούς επιβάλλεται η αναδιοργάνωση των αστικών συγκοινωνιών και προς τούτο είναι απαραίτητο να υποβληθούν ρεαλιστικές προτάσεις και σχέδια αντιµετώπισης του σύνθετου αυτού προβλήµατος.
Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς επιχειρηµατικής κοινότητας καταθέτούµε δέσµη ιδεών µε την ακλόνητη πεποίθηση ότι δι’ αυτού τον τρόπον συµβάλλούµε στην επίλυση τον προβλήµατος.
Οι προτάσεις µας αρθρώνονται ως εξής :
Ι. Για την περίοδο που Θα είναι ακόµη σε ισχύ η σύµβαση µε τον ΟΑΣΘ πρέπει µε την κατάλληλη νοµοθετική εξουσιοδότηση να εξευρεθεί ένα σύστηµα διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών, ούτως ώστε να µην τίθεται σε οµηρία το επιβατικό κοινό της πόλης. Υπάρχουν άφθονα παραδείγµατα για την ουσιαστική επιτυχία των συστηµάτων διαιτησίας, εφόσον αυτά ενεργοποιηθούν.
2. Πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η µόνη δυνατότητα για την παροχή υπηρεσιών για τις δηµόσιες αστικές επιβατικές οδικές µεταφορές συνίσταται στην πλήρη εφαρµογή του πλαισίου που θέτει ο Κανονισµός 137ο/20ο7.
3. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηµατικής κοινότητας και οι φορείς εκπροσώπησης των εργαζοµένων πρέπει να έχουν βαρύνουσα και αποφασιστικής σηµασίας γνώµη για το εύρος και την ποιότητα του απαιτούµενού µεταφορικού έργού. Προς τούτο είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί ένας φορέας που Θα αναλάβει το σχεδιασµό και την επίβλεψη υλοποίησης του µεταφορικού έργου που Θα ανατεθεί σε πάροχο. Στον φορέα αυτό Θα εκπροσωπούνται οι προαναφερθέντες ενδιαφερόµενοι φορείς και για τη λειτουργία του Θα προβλέπεται ειδική χρηµατοδότηση, προερχόµενη από τα έσοδα τον παρόχου αστικών συγκοινωνιών.
4. Ο φορέας αυτός µε τα µέσα που διαθέτει Θα προσδιορίσει το απαραίτητο µεταφορικό έργο, την απαιτούµενη ποιότητα υπηρεσιών, το κατώφλι και την οροφή των αποδεκτών κοµίστρων και το ύψος της Κρατικής επιδότησης που Θα συµφωνηθεί. Προς τούτο, πρέπει να στηρίζεται στη διεξαγωγή εκτεταµένων ερευνών αγοράς, να είναι σε Θέση να παρακολουθεί τεχνολογικές εξελίξεις και να εκπονεί το απαραίτητο σχέδιο για την υλοποίηση των υπηρεσιών παροχής αστικών συγκοινωνιών και να προβαίνει στις αναγκαίες αναθεωρήσεtς του. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρµογή τον σχεδίου αναδιάρθρωσης των οδικών αστικών συγκοινωνιών η ολοκλήρωση του έργου του µετρό και των προβλεπόµενων προεκτάσεών τον, ενώ θα είναι επιθυµητό να προβλεφθεί ο λειτουργικός συντονισµός των δύο αυτών µέσων που µπορεί να οδηγήσει και σε συγκρότηση ενιαίου φορέα-παρόχον των δύο µορφών αυτών αστικών συγκοινωνιών.
5. Η παρακολούθηση τον εκτελούµενού µεταφορικού έργου οφείλει να γίνεται µε ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρερµηνείες και στρεβλώσεις.
6. Η διεξαγωγή του απαραίτητου διαγωνισµού για την εξεύρεση ιδιώτη παρόχον θα πρέπει να γίνει από ανεξάρτητη Αρχή υπεύθυνη για τις δηµόσιες επιβατικές µεταφορές σε όλη την χώρα κατά επιταγή του Κανονισµού 137ο/2οο7. Η αρχή αυτή οφείλει να ακολουθεί στη συγκρότηση της το υπόδειγµα του ΕΣΡ. Θεωρούµε ότι οι προτάσεις αυτές είναι απόλυτα ρεαλιστικές και µπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση τον ακανθώδους και σύνθετού αυτού προβλήµατος των οδικών αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ  Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ  Πρόεδρος Συνδέσμου βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ  Πρόεδρος Συνδέσμου  Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης