Καταγγελίες για «επικίνδυνα απόβλητα» και απουσία αδειών σε βάρος της εταιρίας χρυσού

του Βαγγέλη Στολάκη
Στις αρχές Σεπτεµβρίου και πιο συγκεκριµένα στις 04.09.2017 αναµένεται να αποφανθεί η Ελληνική Δικαιοσύνη υπέρ ή κατά της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων που κατέθεσαν σε βάρος της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. τέσσερις σύλλογοι και τρία φυσικά πρόσωπα, όλοι δηµότες του δήµου Αριστοτέλη, ζητώντας να σταµατήσει η µεταλλευτική δραστηριότητα της εν λόγω εταιρίας στη Χαλκιδική. Το βασικό επιχείρηµα των οµάδων και των µεµονωµένων πολιτών που βάλλουν εναντίον της εταιρίας που επενδύει στην περιοχή είναι ο «µη χαρακτηρισµός των αποβλήτων που µεταφέρει ως επικίνδυνα ή ακίνδυνα εντός χρονικών ορίων που έθεσε η Πολιτεία και η λειτουργία χώρου όπου τοποθετούνται αυτά τα απόβλητα, χωρίς να έχει λάβει άδεια».
Η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων κατατέθηκε στις 06.07.2017. Στις  12.7.2017 εκδικάστηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο  η προσωρινή διαταγή επί της αίτησης ασφαλιστών µέτρων κατά της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Η αίτηση απορρίφθηκε όσον αφορά το προσωρινά εκτελεστό του αιτήµατος, και προσδιορίστηκε δικάσιµος στις 04.09.2017. Αξίζει να σηµειωθεί πως από την πλευρά της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. υπήρξε µια µάρτυρας και τέσσερις δικηγόροι, από τους οποίους οι δυο την εκπροσώπησαν και οι άλλοι δυο, σύµφωνα µε πληροφορίες, είχαν συµβουλευτικό ρόλο. Η δε εκδίκαση της υπόθεσης, όπως σχολιάζουν στην Karfitsa κάτοικοι του δήµου Αριστοτέλη, συνέπεσε µε την παρουσία στην Ελλάδα των κορυφαίων στελεχών της «µητέρας» εταιρίας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Eldorado Gold.
Μιλώντας στην Karfitsa η δικηγόρος των τεσσάρων συλλόγων και τριών κατοίκων της Χαλκιδικής που κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών µέτρων σε βάρος της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., ζητώντας µάλιστα να σταµατήσουν οι µεταλλευτικές διαδικασίες, Αναστασία Βαφείδου σηµειώνει: «το αίτηµα των κατοίκων για λήψη ασφαλιστικών µέτρων σχετίζεται µε την ύπαρξη σηµαντικών κινδύνων για την υγεία των κατοίκων και για το περιβάλλον εξαιτίας τόσο της απόθεσης όσο και της διακίνησης των αποβλήτων που διενεργούνται παρανόµως από την αντίδικο εταιρία».
Καταγγελίες συλλόγων και πολιτών
Σύµφωνα µε την κ. Βαφείδου: «αναφορικά µε τον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα, τονίζεται ότι είναι σε φάση κατασκευής και χωρίς να έχει λάβει άδεια λειτουργίας δέχεται, παρανόµως, επικίνδυνα εξορυκτικά απόβλητα. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόµενης κατασκευής του έχουν επέλθει διαφοροποιήσεις που καθιστούν το έργο επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τέτοιες είναι, µεταξύ των άλλων, α) η απουσία του συµπυκνωµένου στρώµατος αργίλου πάχους 0,6m και εφαρµογή διαφορετικού συστήµατος στεγάνωσης, β) η µη λιθογόµωση της στοάς στο +173m και εφαρµογή διαφορετικής µεθόδου και γ) η κατασκευή του κατάντη φράγµατος χωρίς ενσωµάτωση πυρήνα από αδιαπέραστο υλικό».  Aκόµη ότι  «Η αίτηση των κατοίκων είναι βάσιµη, και αναµένεται να γίνει δεκτή και κατ’ ουσίαν, καθώς στηρίζεται  σε πλείστα δηµόσια έγγραφα, όπως έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο ζητά από την Ελληνικός Χρυσός  σε χρονικό διάστηµα επτά µηνών τα πλήρη στοιχεία χαρακτηρισµού των παραγόµενων εξορυκτικών που παράγονται, αλλά και να υποβάλει πλήρη στοιχεία χαρακτηρισµού και προβλεπόµενης διαχείρισης. Τονίζεται µάλιστα ότι το σύνολο υπολειµµάτων αποτίθεται στο σύνολό του προσωρινά στην εγκατάσταση απόθεσης αποβλήτων Κοκκινόλακκα, πλην όµως, ως και σήµερα η εγκατάσταση αυτή βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής. Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ δεν τήρησε την προθεσµία αυτή η οποία παρήλθε άπρακτη» συµπληρώνει η κ. Βαφείδου.
Μεταξύ άλλων στην ενδεκασέλιδη αίτηση ασφαλιστικών µέτρων υποστηρίζεται ότι «κρισιµότερο όλων είναι ότι η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ προβαίνει σε πλείστες πληµµέλειες σχετικά µε την κατασκευή. Συγκεκριµένα, η κατασκευή του έργου «ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα» πάσχει, καθώς κατασκευάζεται µε µεθόδους που αποδεδειγµένα διαφέρουν από τους περιβαλλοντικούς όρους της ΚΥΑ, χωρίς να έχει έως σήµερα διαπιστωθεί εάν πράγµατι πραγµατοποιείται ισοδύναµη κατασκευή, ώστε τίθενται ερωτήµατα που αφορούν στη νοµιµότητα των ενεργειών της εταιρίας».
Επικίνδυνα ή µη επικίνδυνα τα απόβλητα;
«Η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων αφορά και στην διακίνηση επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων στην Ολυµπιάδα και στο Στρατώνι. Επίσης η εταιρία δεν έχει ανταποκριθεί σε πλείστες οχλήσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και της αρµόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί σχετικά µε τον χαρακτηρισµό των αποβλήτων αυτών. Κατά πόσο δηλαδή είναι επικίνδυνα ή όχι. Η προθεσµία εντός της οποίας η εταιρία όφειλε να τα χαρακτηρίσει έχει παρέλθει. Όλο αυτό το διάστηµα όµως η εταιρία τα διακινεί ως µη επικίνδυνα. Έχουµε στα χέρια µας αρκετές γνωµατεύσεις και έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισµούς αυτούς» λέει η δικηγόρος των κατοίκων της περιοχής.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, πρόθεση του δικαστή ήταν η εκδίκαση της υπόθεσης τον Νοέµβριο, αλλά τελικά αποφασίστηκε η εκδίκαση να γίνει στις 04.09.2017. «Θεωρούµε ότι θα γίνει δεκτό το αίτηµά µας µε απόφαση δικαστηρίου πλέον» σχολιάζει η κ. Βαφείδου. Η µια µάρτυρας από πλευράς εταιρίας δεν εξετάστηκε τελικά από τον δικαστή.  Από την πλευρά της η εταιρία, διαµαρτυρήθηκε προς την επιστηµονική επιτροπή του περιβαλλοντικού όρου για το γεγονός ότι προτάθηκε από την κ. Βαφείδου να εξεταστεί συγκεκριµένος µάρτυρας που είναι µέλος της επιτροπής. «Ισχυρίζονται ότι προτάθηκε από εµένα να εξεταστεί ως εκπρόσωπος της επιτροπής αλλά αυτό δεν ισχύει. Προτάθηκε ως µάρτυρας από εµένα» αναφέρει στην Karfitsa η κ. Βαφείδου.
Στηρίζει και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Με την ενέργεια των συλλόγων και των δηµοτών συµφωνεί και η βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ιγγλέζη η οποία διαφωνεί µε την επένδυση στην περιοχή. «Δεν υπάρχει χαρακτηρισµός των αποβλήτων. Το υπουργείο ζήτησε από την εταιρία να κάνει τον χαρακτηρισµό των αποβλήτων, γιατί κάτι τέτοιο ορίζουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Για να πάρει οποιαδήποτε άλλη αδειοδότηση η εταιρία πρέπει να υπάρχει χαρακτηρισµός των αποβλήτων και αυτό το έχουν επισηµάνει οι υπηρεσίες του υπουργείου. Συµφωνώ µε τις ενέργειες των κατοίκων. Υπηρεσιακά κάποια πράγµατα θα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν» σχολιάζει στην Karfitsa. Η ίδια αποκαλύπτει πως η ελληνικός Χρυσός ετοιµάζεται για εγκαίνια του εργοστασίου της Ολυµπιάδος χωρίς να έχει λάβει… σχετικές άδειες. «Η εταιρία έχει κυκλοφορήσει µια πρόσκληση για εγκαίνια του εν λόγω εργοστασίου. Πως είναι δυνατό να κάνουν εγκαίνια σε ένα µη αδειοδοτηµένο εργοστάσιο, που για να πάρει την άδεια θα πρέπει να προηγηθεί ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων και να δοθεί άδεια για τον Κοκκινόλακκα; Το υπουργείο µου έχει αναφέρει πως είναι µια µεγάλη και µακροχρόνια διαδικασία. Πως µπορούν να κάνουν εγκαίνια σε ένα µη αδειοδοτηµένο εργοστάσιο» αναρωτιέται η κ. Ιγγλέζη.
Σηµειώνεται πως η Karfitsa επικοινώνησε τόσο µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρίας Δηµήτρη Δηµητριάδη όσο και µε τον υπεύθυνο Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός Κώστα Γεωργαντζή προκειµένου να καταγραφεί η άποψή τους στο ρεπορτάζ για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Ο πρώτος δεν απάντησε στο γραπτό µας αίτηµα και ο δεύτερος µε αφορµή τις ερωτήσεις που αποστείλαµε αρκέστηκε να δηλώσει πως: «αποτελεί πάγια πολιτική της εταιρείας, όταν υπάρχει µία νοµική διαδικασία σε εξέλιξη να µην υπεισέρχεται στις λεπτοµέρειες των νοµικών επιχειρηµάτων».