, Πέμπτη
01 Ιουνίου 2023

Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

Μια ακόμη καινοτόμο πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει συνολικά και με τη λήψη ολοκληρωμένων μέτρων τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη, που τίθεται για πρώτη φορά σε εφαρμογή, σε συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης —ένα εγχείρημα που δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα σε ανάλογη κλίμακα, θέτει για πρώτη φορά τις βάσεις συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού παρακολούθησης, ανάλυσης και αξιολόγησης των επιπέδων ρύπανσης ανά περιοχή, αναζήτησης και εντοπισμού των πηγών ρύπανσης, καθώς και τη λήψη δέσμης μέτρων για την εξάλειψή της, με παρεμβάσεις στις τοπικές πηγές ρύπανσης, στη λειτουργία της πόλης, καθώς και στην ανάπτυξη και διαμόρφωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.

Ο σχετικός διαγωνισμός που έχει προκηρύξει η Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ από ίδιους πόρους, βρίσκεται στην τελική φάση της ανάδειξης αναδόχου.

«Επιχειρούμε να εξετάσουμε συνολικά και συστηματοποιημένα από εδώ και πέρα τα προβλήματα στην ατμόσφαιρα, με ένα συνεκτικό, ολοκληρωμένο μηχανισμό, που δεν θα αρκείται στη συλλογή των δεδομένων ρύπανσης, αλλά θα επεκτείνει τη δράση του στις πηγές της ρύπανσης, αποτρέποντας το καταστροφικό τους έργο με ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη χρειαζόμαστε τη στήριξη των πολιτών. Μόνο με τη δική τους θετική ανταπόκριση στα μέτρα που θα λαμβάνονται, θα μπορέσουμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποσκοπεί στην αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά την τελευταία πενταετία, ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος και οι υπερβάσεις —όπου υπάρχουν— ανά ρύπο, αλλά με τη χρήση γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και ανά περιοχή. Η έρευνα θα επεκταθεί και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν δεδομένα Σταθμών Μέτρησης, με την ανάπτυξη ειδικών μοντέλων και μηχανισμών ελέγχου.

Ταυτόχρονα, θα διερευνηθούν πιθανά φαινόμενα μεταφοράς ρύπων που συντελούν στην εμφάνιση υψηλών τιμών ρύπανσης, με τη χρήση κατάλληλων υπολογιστικών εργαλείων, θα γίνει καταγραφή και ανάλυση της λειτουργίας της πόλης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ωράρια, διακίνηση αγαθών κλπ), εκτίμηση της συμμετοχής αυτών των δραστηριοτήτων στη ρύπανση, αλλά και πλήρης αποτύπωση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλούν η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής, ή δράσεις μεγάλης εμβέλειας που βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα από Υπουργεία και την Αυτοδιοίκηση. Επίσης, θα αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται έως σήμερα, θα συνταχθούν προτάσεις για την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων και προτάσεις για την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης από περιφερειακά και τομεακά προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τέλος στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα καθοριστεί αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς επίσης και καμπάνια ενημέρωσης – συνεργασίας των πολιτών.