187.000 αιτήσεις για 32.433 θέσεις εργασίας στους δήμους

oaed
Πάνω από 187.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σήμερα για την πρόσληψη 32.433 ανέργων στους δήμους μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Δηλαδή το ενδιαφέρων των ανέργων ήταν έξι φορές μεγαλύτερο από τις προσφερόμενες θέσεις.
Ο πίνακας των επιλεγέντων επιτυχόντων θα αναρτηθεί περίπου στο τέλος Μαϊού, αφού εξεταστούν οι αιτήσεις και οι ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.