, Σάββατο
02 Δεκεμβρίου 2023

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας

erga
Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια εργασιών στην πόλη της Βέροιας κατόπιν αυτοψίας που διενέργησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας και διαπίστωσης ύπαρξης ανωμαλιών επί του οδοστρώματος (λακούβες), οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα διότι ελλοχεύει κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα παρακάτω σημεία:
Συγκεκριμένα την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κεντρικής από τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με την Βερμίου, στην οδό Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Μ. Καρακωστή έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως, στην οδό Πίνδου από τη συμβολή της με την οδό Κονίτσης έως τη συμβολή της με την οδό Τρεμπεσίνας και στην οδό Τρεμπεσίνας από την συμβολή της με την οδό Πίνδου έως την συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, όπου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, εκτός από την οδό Βενιζέλου που θα πραγματοποιείται εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από την συμβολή της με την οδό Μ. Καρακωστή έως την οδό Ανοίξεως, λόγω εργασιών στον ένα κλάδο κυκλοφορίας.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σήμερα 15-02-2016 αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως ώρα 16:00.
Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με ευθύνη και μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας και η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ) και με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

#Tags: Βέροια