, Παρασκευή
01 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη θέσεων εργασίας από το Δήμο Λάρισας

ergasiaΤην προκήρυξη θέσεων εργασίας ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρισας, πρόκειται για θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του Δήμου. Οι θέσεις εργασίας που έχουν ανακοινωθεί είναι 21  ειδικότητας ΔΕ 29 Οδηγοί Απορριμματοφόρου Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Κουτσοπάγου ή κας Νεκταρίας Αναστασίου (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500244, 2413-500243). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.