13:25, Τετάρτη
06 Ιουλίου 2022

Σε ποιες περιπτώσεις η ΔΕΗ αποζημιώνει τους καταναλωτές για βλάβες

dei
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της, θεσπίζει σειρά υποχρεώσεων της ΔΕΗ προς τους καταναλωτές. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει και την καταβολή αποζημίωσης προς τους πελάτες στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις στις προθεσμίες που θέτει η ΡΑΕ.
Εξάλλου, οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ) αφορούν μεταξύ άλλων στην επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης μετά από βλάβη, προγραμματισμένες εργασίες ή αίτημα του καταναλωτή, τις επανασυνδέσεις μετά από διακοπή λόγω χρέους, την εξυπηρέτηση νέων συνδέσεων, την αντικατάσταση καμένης ασφάλειας του μετρητή, κ.ά.
Η νέα λίστα των «Εγγυημένων Υπηρεσιών προς Καταναλωτές» έχει διάρκεια εφαρμογής από 1ης Απριλίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015. Να σημειωθεί πως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες), βλάβες που δεν οφείλονται στο δίκτυο διανομής (αλλά μπορεί ν οφείλονται σε βλάβες μονάδων παραγωγής ή στο δίκτυο μεταφοράς) καθώς και για καθυστερήσεις που οφείλονται σε άλλους φορείς.
Τέλος, το ύψος των αποζημιώσεων, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προθεσμίες, είναι 15 ευρώ, με εξαίρεση τη διακοπή τροφοδότησης σε καταναλωτές μέσης τάσης για την οποία το ποσό ορίζεται σε 150 ευρώ. Θα καταβάλλονται δε ανά εξάμηνο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον καταναλωτή.