, Πέμπτη
08 Δεκεμβρίου 2022

Ποιο θα είναι το κόστος μισθοδοσίας της νέας Δημόσιας Τηλεόρασης

edt

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του υπουργού Οικονομικών για τις προσλήψεις στη Δημόσια Τηλεόραση, που αποτελεί ουσιαστικά το προσχέδιο της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το συνολικό ποσό της μισθοδοσίας των εργαζομένων (ο αριθμός των οποίων παραμένει αδιευκρίνιστος) στη Δημόσια Τηλεόραση θα ανέλθει σε 3.200.000 ευρώ και οι συμβάσεις που θα υπογράψουν θα είναι δίμηνης διάρκειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 Δείτε την απόφαση:

«ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: 1. Στο άρθρο 14Β του Ν. 3429/2005» (Α’ 314), όπως αυτό τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10/06/2013 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 139)

2. Στην υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11-06-2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του

Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης Ελληνικής Ραδιοφωνίας –

Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)» (Β’1414/11-06-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

με τις υπ’ αριθ. ΟΙΚ. 03/12-06-2013 (Β’ 1423/12-06-2013), ΟΙΚ.05/19-06-2013 και ΟΙΚ.06/08-07-

2013 (Β’ 1675/08-07-2013) κοινές αποφάσεις του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του

Υπουργό Οικονομικών..

3. Σην υπ. αριθ. 236/2013 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

4. H μισθοδοσία των ανωτέρω ατόμων εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των τριών εκ.

διακοσίων χιλ. ευρώ (3.200.000 €)

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου διαρκείας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ισοτόπων κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι τη σύσταση του μόνιμου δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης».