, Κυριακή
03 Δεκεμβρίου 2023

Μόνο για άνεργους …καλοπληρωτές

epidoma3Οι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές θα μπορούν να λάβουν το επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών θα πρέπει, ακόμη, να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης, να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να μη λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής.

 Εισάγονται επίσης και εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κατά την τελευταία διετία τα 30.000 ευρώ και το ατομικό τα 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

1. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1/1/2011 απαιτείται καταβολή εισφορών για τουλάχιστον ένα έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 1/1/2012, η καταβολή εισφορών για τουλάχιστον δύο έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1/1/2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1/1/2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τουλάχιστον τρία έτη. Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν από την 1/1/2011 και δραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

 2. Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην ξεπερνά αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής, για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

 4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιονδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

 6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

 7. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

 8. O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων δικαιούται βοήθημα από μόνο έναν φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

 Για την καταβολή του επιδόματος των 360 ευρώ τον μήνα θα δοθεί προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις (υποχρεωτικά με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ).

 Το επίδομα θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 3 – 9 μηνών ως εξής: για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη για 3 μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη για 4 μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη για 5 μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη για 6 μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη για 7 μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη για 8 μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και εφεξής για 9 μήνες.