, Πέμπτη
21 Σεπτεμβρίου 2023

Προγράμματα απασχόλησης για 400.00Ο!

oaed Με νέα πεντάμηνα προγράμματα απασχόλησης σε έργα κυρίως τοπικού χαρακτήρα και εμβέλειας,  επιχειρείται να ανακουφιστεί το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν πάνω από 400.000 οικογένειες στις οποίες δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος.

Σύμφωνα με το σχέδιο του προγράμματος που κατάρτισε ο ΟΑΕΔ οι άνεργοι που θα ενταχθούν στα προγράμματα των Δήμων για χρονικό διάστημα 5 μηνών θα αμείβονται κάτω από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ειδικότερα η αμοιβή θα ανέρχεται στο ποσό των 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών.

 Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών η αμοιβή ορίζεται σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 427 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, το πρόγραμμα θα καλύπτει και τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, ύψους 257,20 ευρώ το μήνα.

Ποιούς αφορά

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι εξής ομάδες ανέργων:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, oμογενείς και oμογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος θα είναι μόνο το ένα μέλος από την οικογένεια. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο μέλη της οικογένειας, θα αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις.

Τα έργα στα οποία θα απασχοληθούν οι άνεργοι περιλαμβάνονται τα εξής :

* έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα, δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

*υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, Αμεα και παιδιών.

 * κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ξενώνες αστέγων και κοινωνικά ιατρεία

 * οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.

Προϋποθέσεις

Οι δυνητικοί δικαιούχοι (Δήμοι) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι διαχειριστικά επαρκείς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον

θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό.

2. να υπάρχει σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση

υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 Το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για την «Προώθηση της απασχόλησης σε οικογένειες χωρίς εργαζόμενα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι δήμοι μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης του ΟΑΕΔ πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης