, Σάββατο
02 Δεκεμβρίου 2023

Ποια ξενοδοχεία θα επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ;

dwmatio-ksenodoxeiouΣε ποσοστά από 40% έως 60% χρηματοδοτούνται τα επενδυτικά σχέδια μικρών μονάδων του τουριστικού κλάδου μέσω του νέου ΕΣΠΑ.

Οι σημαντικές αυτές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  αφορούν κυρίως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, ως ακολούθως:

-Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες.

-Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες.

-Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια Ε, Δ και Γ τάξης δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες.

-Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μεικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων όλων των κατηγοριών-κλειδιών.

-Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

-Τουριστικές επαύλεις.

-Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να χρηματοδοτηθούν για ανακαίνιση, αγορά καινούριου εξοπλισμού, ενώ οι επιδοτήσεις αφορούν και νέες στον κλάδο επιχειρήσεις. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες αλλά και νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις:

Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις:

Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

-να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ,

-να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) της ίδιας θεματικής ενότητας,

-να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης,

-να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια,

-να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

-να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

-να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από το πρόγραμμα,

-να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ

-να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ

-να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.)

-να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

-να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Τι ισχύει για την ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

1. Παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής.

2. Την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Οι δαπάνες που επιδοτεί το νέο πρόγραμμα

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 80%.

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Διαμόρφωση, βελτίωση και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου.

Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός χώρων για τον εμπλουτισμό των παρεχομένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις).

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

2. Μηχανήματα, εξοπλισμός παραγωγής, λοιπός εξοπλισμός.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 100%

Προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση νέου σύγχρονου ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού.

Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής.

Προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, όπως κλειστά συστήματα παρακολούθησης, ηλεκτρονικές κλειδαριές, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα ηλεκτρονικού χειρισμού φωτισμού και κλειδαριών (κάρτες), συστήματα αυτόματης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κεντρικό σύστημα μετάδοσης ήχου και εικόνας.

Μεταφορικά μέσα. Το ποσό του μέγιστου εξοπλισμού είναι 15.000 ευρώ. Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης.

3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 100%

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυμάτων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.:

Aναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων, θερμομόνωση κτιρίων, Φυτεμένο δώμα, Μόνωση δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ψύξης.

Αγορά – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων, Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού, Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων,

Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού, όπως Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισμού με ανεμιστήρες οροφής, αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α.

4. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού.

Το μέγιστο ποσό του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 30.000 ευρώ.

Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.λπ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν: την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών,τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce.

5. Λειτουργικές δαπάνες.

Το μέγιστο ποσοστό του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 40%.

Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.

Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Υδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου

Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν.

Το καθεστώς για τις νέες επιχειρήσεις

Για τις νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης. Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

#Tags: ΕΣΠΑ