, Τετάρτη
27 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Κατήλθε του ορίου του 5%

Κατήλθε του ορίου του 5% το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατόπιν της ακύρωσης 5.220.000 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/5/2012 και της διαπραγμάτευσης πλέον στο Χ.Α. του νέου συνολικού αριθμού μετοχών ο οποίος ανέρχεται σε 104.113.400, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται σχετικά:
Αριθμός ιδίων μετοχών πριν την ακύρωση: 5.993.423 ήτοι ποσοστό 5,4818% του μετοχικού κεφαλαίου.
Αριθμός ιδίων μετοχών μετά την ακύρωση στις 19/7/2012: 773.423 ήτοι ποσοστό 0,7429% του μετοχικού κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 773.423 κοινές ονομαστικές μετοχές αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν.2190/1920, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας.