10:31, Τετάρτη
17 Αυγούστου 2022

Δήμος της Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνει 30 προσλήψεις

Ο Δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών:
Είκοσι τεσσάρων (24) ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων
‘Έξι (6) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και Απορριμματοφόρων Ανακύκλωσης, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο  έτος, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.