03:19, Κυριακή
14 Αυγούστου 2022

Θα πληρώσει 1,20 ευρώ την μετοχή ο Ιβάν Σαββίδης;Την Τετάρτη 23-11-2016 πραγματοποιήθηκε Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής (Α.Σ.Σ.) σχετικά με τον καθορισμό των όρων της πλειοδοτικής διαδικασίας απόκτησης των μετοχών ”ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.” που κατέχει. Κρίθηκε αναγκαία η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής, όπως και η ώρα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στον Α.Σ.Σ. τα εξής:

  1. Εγγυητική επιστολή διάρκειας ενός (1) μηνός ή τραπεζική επιταγή, ποσού 100.000 €
  2. Με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών σε κλειστό φάκελο να κατατεθούν νομιμοποιητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων. Στην περίπτωση συμμετοχής διά αντιπροσώπου απαιτείται πλέον των νομιμοποιητικών εγγράφων, η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
  3. Ο τόπος διενέργειας είναι τα γραφεία του Α.Σ. Σουρωτής, οδός Μαυρομάτη Γ, αρ. 2, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
  4. Ο χρόνος υποβολής των προσφορών είναι 16:00 -17:00, με τιμή εκκίνησης 1,20 €.
  5. Ημερομηνία διεξαγωγής η ημέρα Τετάρτη, 07-12-2016.
  6. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει δημοσίως μετά τις 17:00 ενώπιον της Επιτροπής και θα ανακοινωθούν οι προσφερόμενες τιμές. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πλειοδοτική διαδικασία προφορικών προσφορών μεταξύ των δύο καλύτερων προσφορών για τον Α.Σ.Σ.
  7. Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταβολή του τιμήματος. Η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή του πλειοδοτούντος κρατείται ως προκαταβολή του συνολικού τιμήματος.
  8. Οι εγγυητικές των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς (πλην του πλειοδότη) μετά το πέρας της διαδικασίας.
  9. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν προσέλθει προς υπογραφή ή δεν καταβάλει εγκαίρως το υπολειπόμενο ποσό του τιμήματος, η εγγυητική καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής.