, Παρασκευή
22 Σεπτεμβρίου 2023

Οι ανάδοχοι εκμίσθωσης του «Μακεδονία Παλλάς»


Ένωση εταιρειών «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της Θεσσαλονίκης και «Attica Bank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων» επιλέγησαν ως οι ανάδοχοι του έργου για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την εκμίσθωση του ιστορικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία Παλλάς».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων, υπεγράφη στις 13 Ιουλίου με την ένωση εταιρειών, που εδρεύει στην Αθήνα,  η σύμβαση του έργου «Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης, σύνταξη των απαραίτητων διαγωνιστικών τευχών και διερεύνηση-ανεύρεση συγκεκριμένου επενδυτικού σχήματος για την παραχώρηση της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στη Θεσσαλονίκη ακινήτου που στεγάζει το ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ».
Η Ανάδοχος ένωση εταιρειών θα εκκινήσει τις απαιτούμενες ενέργειες του Έργου με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και θα βρίσκεται στη διάθεση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών που την αφορούν, αλλά όχι περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η Ανάδοχος ένωση εταιρειών θα υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. Λ30/ΠΥ/7/13/12/11 Προκήρυξη και στην από 17/01/12 προσφορά της.
Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στην εν γένει υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε εξειδικευμένα τεχνο-χρηματοοικονομικά θέματα που αφορούν κυρίως στην επαναμίσθωση του ακινήτου που στεγάζει το ξενοδοχείο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ”.
Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου που θα παρέχει ο Ανάδοχος έχει ως εξής:
Συμμετοχή του Αναδόχου ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής του κτιρίου από την σημερινή μισθώτρια Εταιρία.
Συμμετοχή στην διαδικασία τεχνικής αποτύπωσης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού.
Προετοιμασία και σύνταξη των απαραίτητων τευχών για την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, με σκοπό την μακροχρόνια παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου που στεγάζει το Μακεδονία Παλλάς.