Πώς ρυθμίζεται η ασφάλιση με «μπλοκάκι» – 9 σημεία κλειδιά

Κοινοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος για τα μπλοκάκια.
Σημεία κλειδιά της εγκυκλίου είναι:
α) να αποδεικνύεται ότι το εισόδημα προέρχεται από «άσκηση διαρκούς και όχι ευκαιριακής δραστηριότητας»
β) γίνεται διαχωρισμός  ανάμεσα στις συμβάσεις μικρότερες η μεγαλύτερες του ενός έτους
γ) ο επιμερισμός του ασφάλιστρου αφορά όχι μόνο την εισφορά υπέρ της σύνταξης αλλά και υπέρ της υγείας και της επικούρησης
δ) ο εργαζόμενος οφείλει να αναγράφει στο «μπλοκάκι» που θα εκδώσει ότι επιθυμεί να  υπαχθεί στη ρύθμιση
ε) ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει ΑΠΔ με την οποία θα γνωστοποιεί τη σύμβαση μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών βάσει του επιμερισμού.
Στ) Αν ο εργοδότης δεν υποβάλλει ΑΠΔ γνωστοποιεί με υπεύθυνη δήλωση στον ΕΦΚΑ ότι εφαρμόζει τις νόμιμες υποχρεώσεις του.
Ζ) αν ο εργοδότης αμφισβητεί τη σχέση εργασίας ( πχ. υποθέτει ότι ο εργαζόμενος απασχολείται σε πάνω από 2 εργοδότες)  υποβάλλει τις αντιρρήσεις του στα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ. Μέχρι να ληθεί η διαφορά , ο εργαζόμενος καταβάλει τις εισφορές του επωμιζόμενος το κόστος ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Η) Ο μισθωτός που διατηρεί και μπλοκάκι δεν υπάγεται στη διάταξη αλλά καταβάλει εισφορές ως πολλαπλώς απασχολούμενος
Θ) Αν ο εργαζόμενος απασχοληθεί στη διάρκεια του έτους και σε τρίτο εργοδότη οφείλει να το γνωστοποιήσει στον ΕΦΚΑ για να απαλλαγεί και ο εργοδότης από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς.
Στο τέλος του φορολογικού έτους θα γίνει εκκαθάριση και συμψηφισμός. (αυτό σύμφωνα με ειδικούς της ασφάλισης θα δημιουργήσει αλαλούμ καθώς οι εισφορές για μισθωτούς με μπλοκάκι υπολογίζονται σε real time ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες με βάση τα εισοδήματα του 2015 και 2016).