13:00, Τρίτη
28 Ιουνίου 2022

Θέσεις εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα…

20160831_104849
Επιμέλεια: Έλενα Καραβασίλη / φωτο Σάββας Αυγητίδης
#Με 40 διασώστες (μέλη πληρώματος ασθενοφόρου) πρόκειται να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Καβάλα, Δράμα, Πέλλα και Ημαθία. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση», το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Υγείας ως δικαιούχος φορέας και το ΚΕΕΛΠΝΟ ως φορέας υλοποίησης. Το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το AMIF με σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον τομέα του προσφυγικού, έχει εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 24,2 εκατομμυρίων ευρώ, προς το υπουργείο Υγείας. Από το πρόγραμμα δημιουργούνται 850 νέες θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας και οι βασικοί στόχοι του, είναι, η ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στις πύλες εισόδου με την πρόσληψη προσωπικού και η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τη διαχείριση του προσφυγικού μέσω της παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στα Κέντρα Φιλοξενίας, η οποία θα περιλαμβάνει υγειονομική κάλυψη και ψυχοκοινωνική στήριξη 57.000 προσφύγων.
# Ο δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης δήμου Κασσάνδρας για τις ανάγκες της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας Κασσανδρείας, που εδρεύει στην Καλλιθέα Η ειδικότητα που ζητείται είναι ΠΕ Ψυχολόγος και η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 63077 Καλλιθέα Χαλκιδικής, απευθύνοντας την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» υπόψη κ. Τουπλικιώτη Ιφιγένειας (τηλ. επικοινωνίας: 23740-20065, 20064).
# Σε 1.529 προσλήψεις θα προχωρήσουν οι δήμοι της χώρας για την υλοποίηση του Προγράμματος Άθληση για όλους 2016 – 2017. Ειδικότερα με απόφαση τεσσάρων υπουργείων προβλέπεται η έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-17. Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου. Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών συνολικού ύψους 6.874.234,61 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.
# Προσλήψεις στο δήμο Θερμαϊκού ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό. Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη τεσσάρων συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο δήμο Θερμαϊκού. Οι προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του πδ 524/1980, κατά περίπτωση.
#Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητεί συντονιστή για το τμήμα στήριξης παιδιών προσφύγων. Τα απαραίτητα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση είναι: πτυχίο Διεθνών Επιστημών/Σχέσεων ή Διεθνών Σχέσεων Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Σπουδές Διοίκησης/Οικονομίας, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, επαγγελματική ικανότητα και 3ετής εμπειρία σε συναφή αντικείμενο, ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας.
# Προκήρυξη 150 θέσεων για προσωπικό αορίστου χρόνου αναμένεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ μέχρι το τέλος του έτους στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) σε δεκάδες ειδικότητες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι τότε η εταιρεία θα απασχολήσει για ένα εξάμηνο 71 σπουδαστές ΤΕΙ (για τη χρονική περίοδο 1/10/2016 – 31/3/2017), στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Η πρακτική αφορά τις ειδικότητες: Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (5 θέσεις), Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (μία θέση), Διοίκηση Επιχειρήσεων 23 θέσεις, Ηλεκτρολογίας (2 θέσεις), Αυτοματισμού (2 θέσεις), Ηλεκτρονικής (μία θέση), Λογιστικής (3 θέσεις), Μηχανολογίας (2 θέσεις), Πληροφορικής (4 θέσεις), Πολιτικών Έργων Υποδομής (21 θέσεις), Τεχνολογίας Τροφίμων (2 θέσεις), Δημοσίων Σχέσεων (2 θέσεις) και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – Logistics (2 θέσεις). Αιτήσεις υποβάλλονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (οδός Εγνατία 127, Θεσ/νίκη, 6ος όροφος, Τμήμα Προσωπικού, Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης) έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλ.: 2310-966661. Αναφορικά με την κατανομή των θέσεων, 55 θα καλυφθούν από υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 25 από υποψηφίους Τεχνολογικής και 70 από υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάποιες από τις ειδικότητες που θα ζητηθούν αφορούν μεταξύ άλλων: Διοικητικούς, Πληροφορικής, Αυτοματισμού, Καταμετρητές, Μηχανολόγους, Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους, Οδηγούς και Υδραυλικούς.
# Ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 13 ατόμων ΔΕ διανομέων επτάωρης απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (Μονάδων Διανομής Θεσσαλονίκης), που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν: είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. 0ραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη, για την ΑΝΑΚΟΙΝ0ΣΗ ΣΟΧ 38 / 2016, υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 289594), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Jραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη τέλος Συμμαχικής οδού (υπάρχει σχετική σηματοδότηση) Κέντρο Διαλογής ΕΛΤΑ, ώρες υποβολής 08:30-13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 289594 1ος όροφος κ. Ιωάννης Μοσχάκης). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.