, Πέμπτη
30 Μαρτίου 2023

Στην Εφορία για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Στην Εφορία τους θα πρέπει να προσέλθουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια προκειμένου να γλιτώσουν την πληρωμή φόρου 11% και 33% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που θα δηλώσουν φέτος.

 
Στην Εφορία για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Ειδικότερα πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση θα πρέπει να καταθέσουν στη ΔΟΥ φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αποφυγής του φόρου περιγράφονται σε εγκύκλιο του ΓΓΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΓΓΔΕ, με βάση πρόσφατη διάταξη, για εισοδήματα από ακίνητα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά, αν δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
Τα εισοδήματα
Τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, ενώ τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα θα πρέπει να δηλωθούν στον ειδικό κωδικό 125-126 του Ε1, που αφορά στα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.?
Η διαδικασία δήλωσης των ανείσπρακτων δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την υποβολή της δήλωσης, φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.
Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.ethnos.gr