, Τετάρτη
22 Μαρτίου 2023

Τέλη Κυκλοφορίας: Τι ισχύει για την ακινησία οχημάτων

Αντιμέτωποι με το δίλημμα της ψηφιακής ακινησίας ή της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας θα έρθουν μέσα στις επόμενες μέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η σχετική προθεσμία.

Του ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Οι κάτοχοι ΙΧ μπορούν και φέτος να προχωρήσουν σε ψηφιακή δήλωση ακινησίας του οχήματος, καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες που επιθυμούν να τα θέσουν σε κυκλοφορία χωρίς την επιβολή προστίμου. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να δοθεί από τον προσεχή Απρίλιο. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη φορολογική νομοθεσία:

1. Οι κάτοχοι μπορούν να άρουν την ακινησία μόνο για μία φορά, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής. Αν τα τέλη κυκλοφορίας για ένα αυτοκίνητο 1.500 κυβικών εκατοστών είναι 255 ευρώ, τότε η μηνιαία χρέωση είναι 21,25 ευρώ. Αν κάποιος θέλει να κινήσει το όχημα για δύο μήνες, θα πληρώσει 42,50 ευρώ. Σημειώνεται ότι η επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα νέας εντός του 2023.

2. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

3. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος που έχει κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ηλεκτρονική ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

4. Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησίας πραγματοποιείται στη ΔΟΥ, ενώ η εκ νέου θέση σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

5. Ειδικά στην περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήματος στους κληρονόμους, η θέση ή η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στη ΔΟΥ υπαγωγής του θανόντος.

6. Εάν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους 2023, δεν υφίσταται υποχρέωση για την εκ νέου θέση του οχήματος σε ακινησία. Στην περίπτωση όμως που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν θέσει το όχημα εμπρόθεσμα σε ακινησία, τότε για το 2023 επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο μη θέσης σε ακινησία.

7. Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία, εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του σε διαφορετικό του αρχικού δηλωθέντος σημείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

8. Το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που έχει δηλωθεί σε ακινησία με ψηφιακή δήλωση και δεν έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες ή συλλαμβάνεται να κυκλοφορεί, ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται στις 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα του ιδιοκτήτη-κατόχου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL