01:21, Τρίτη
16 Αυγούστου 2022

Θεσσαλία: Πρωτιά στο νέο ΕΠΑ 2021-2025

Πρώτη περιφέρεια στη χώρα που ολοκλήρωσε τις διαδικασίες μετάβασης του συνόλου των έργων, υποέργων και συμβάσεων του πρώην Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 (ΕΠΑ), είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Προς τούτο, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιφέρειας συμμετείχε ενεργά στην ομάδα εργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη συγγραφή και θεσμοθέτηση του νέου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με τον ν. 4635/2019 (Α’ 167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL