05:59, Τετάρτη
05 Οκτωβρίου 2022

ΥΠΕΝ: Φέρνει «εργαλεία» σύγκρισης τιμών

Την ενημέρωση των πελατών από τους προμηθευτές για το ενεργειακό μείγμα που διαθέτουν και εργαλεία σύγκρισης τιμών εισηγείται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ

Ειδικότερα, οι προμηθευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στους πελάτες τους στοιχεία για το ενεργειακό μείγμα που διαθέτουν και τις εκπομπές CO2 κατά το προηγούμενο έτος. Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να έχουν προμήθεια από πιο «καθαρό» μείγμα εφόσον το επιλέξουν. Επιπλέον, τίθεται το πλαίσιο για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τελικοί πελάτες που διαθέτουν ευφυή μετρητή μπορούν να ζητούν τη σύναψη σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από τουλάχιστον έναν προμηθευτή και από κάθε προμηθευτή που έχει περισσότερους από 200.000 τελικούς πελάτες.

Οι προμηθευτές παρέχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση στους τελικούς πελάτες σχετικά με τις ευκαιρίες, το κόστος και τους κινδύνους που συνεπάγεται η προαναφερόμενη σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας και ενημερώνουν καταλλήλως τους τελικούς πελάτες σχετικά με την ανάγκη εγκατάστασης κατάλληλου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προμηθευτές εξασφαλίζουν τη συναίνεση κάθε τελικού πελάτη, προτού η σύμβαση προμήθειας του πελάτη αυτού μετατραπεί σε σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιες απαιτήσεις πληρούν

Οι οικιακοί πελάτες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση κάτω από 100.000 κιλοβατώρες (kWh) δικαιούνται να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα εργαλείο σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών, περιλαμβανομένων των προσφορών για συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα εργαλεία σύγκρισης πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  1. Λειτουργούν ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στην αγορά και εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα αναζήτησης.
  2. Αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χειρίζεται και ελέγχει το εργαλείο και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των εργαλείων.
  3. Θέτουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, στα οποία βασίζεται η σύγκριση, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών, και τα κοινοποιούν.
  4. Χρησιμοποιούν απλή και σαφή γλώσσα.
  5. Παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρουν την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης.
  6. Είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, όντας αντιληπτά και κατανοητά.
  7. Περιλαμβάνουν αποτελεσματική διαδικασία για την αναφορά εσφαλμένης πληροφόρησης σχετικά με τις δημοσιοποιούμενες προσφορές.
  8. Πραγματοποιούν συγκρίσεις και ταυτόχρονα περιορίζουν τις απαιτούμενες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη σύγκριση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL