fbpx

, Τετάρτη
24 Ιουλίου 2024

search icon search icon

Ξεκινά η απογραφή των υδρογεωτρήσεων

geotrisi
Το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι ξεκινά η αναλυτική απογραφή όλων των υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών (ΙΓΜΕΜ) του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ).
Η αναλυτική απογραφή διενεργείται συμπληρωματικά και σε συνέχεια της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 145026/2014 (ΦΕΚΒ΄31) για τη σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα, την οποία παρουσίασε αναλυτικά το ΥΠΕΚΑ στις 10 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι σχετική προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου έχει υπογραφεί μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και του ΙΓΜΕΜ/ΕΚΒΑΑ.
Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε:
«Προωθούμε για πρώτη φορά την ολοκλήρωση μιας εθνικής πολιτικής για το νερό. Στόχος μας είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση του πολύτιμου υδάτινου πόρου μας. Η διαδικασία που ακολουθούν οι πολίτες για την αδειοδότηση των γεωτρήσεών τους αλλάζει και θέτουμε σύντομα σε διαβούλευση τη σχετική ΚΥΑ. Ξεκινάμε με την υποχρέωση της καταγραφής των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, ώστε να συγκροτήσουμε ένα σύγχρονο και ενημερωμένο Εθνικό Μητρώο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα καταγράφουμε όλα τα τεχνικά στοιχεία και στοιχεία χρήσης των υδρογεωτρήσεων σε όλη τη χώρα, ώστε να αποκτήσει επιτέλους η Πολιτεία μία συνολική εικόνα της διαχείρισης των υδάτων. Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που σύντομα ολοκληρώνονται για ολόκληρη τη χώρα, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης νερού, δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η χώρα αλλάζει πραγματικά σελίδα».
Η απογραφή των υδρογεωτρήσεων θα γίνεται σταδιακά, σε όλες τις περιοχές της χώρας, με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων και με επιτόπου έρευνες και μελέτες. Για το σκοπό αυτό και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκπρόσωποι του ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ θα επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών, τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και κάθε άλλη Υπηρεσία που έχει διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.
Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν (τεχνικά στοιχεία, στοιχεία χρήσης κλπ) για τις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις, θα συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό Μητρώο που δημιουργείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στο πλαίσιο της νέας ΚΥΑ. Το Εθνικό αυτό Μητρώο που δημιουργείται, με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση των απολήψεων ύδατος και την προστασία των υδάτων από την υπεράντληση.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την ανωτέρω ΚΥΑ εγγράφονται αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα διαδικασία, στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας:
α) νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης,
β) σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις,
γ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β)
Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση των στοιχείων κάθε εγγραφής.
Αντιθέτως, με τη νέα διαδικασία, για:
δ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β),
ε) όλα εν γένει τα  υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
Όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας ενεργών ή ανενεργών υποχρεούνται, μέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ, μέσω του δήμου τους. Η αίτηση για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας είναι πλήρως απλουστευμένη (υπεύθυνη δήλωση), χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι οι χρήστες ενεργών σημείων υδροληψίας των περιπτώσεων (δ) και (ε) σε δεύτερο στάδιο και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 θα πρέπει να προβούν και σε υποβολή έτερης αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αδειοδότησης χρήσεων ύδατος.

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.