, Δευτέρα
25 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με βασική επιδίωξη τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για τους πολίτες, σε μια περίοδο που τα ασφαλιστικά ταμεία αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα το οποίο αναμένεται να διογκωθεί κατά τα επόμενα έτη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ καταθέτει στη Βουλή Πρόταση Νόμου, για την δημιουργία ειδικού κεφαλαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» (ΕΤΚΑΓ).

Στόχος είναι η δημιουργία αποθέματος για την πρόσθετη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.

Βασική πηγή χρηματοδότησης του Ταμείου είναι οι πόροι από τα έσοδα του κράτους που προέρχονται από τα μερίσματα, τα δικαιώματα και την φορολογία των εταιρειών, οι οποίες θα αναλάβουν την έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και από την διάθεση αδειών για έρευνες.

Στην Πρόταση Νόμου αναφέρεται ότι, κατά τα επόμενα 25-30 χρόνια, μπορεί να έσοδα αυτά να ξεπεράσουν τα 150 δις ευρώ, οπότε η διάθεση ενός σημαντικού μέρους τους (άνω του 70%) στα ασφαλιστικά ταμεία θα αποτελέσει μια νέα, ιδιαιτέρως μεγάλη, πηγή χρηματοδότησης. Προβλέπεται επίσης η ενσωμάτωση στο υπό ίδρυση Ταμείο των λογαριασμών, και των ποσών που έχουν καταβληθεί σε αυτούς από το ΑΚΑΓΕ (δημόσιο κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών) που δημιουργήθηκε με το νόμο 3655/2008.

Στην Αιτιολογική Έκθεση της Πρότασης, υπογραμμίζεται ότι, με αυτό τον τρόπο, ενέργειες που προωθούν την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου και την ανάπτυξη της χώρας, συνδέονται άμεσα με την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Στην τεκμηρίωση της Πρότασης Νόμου παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία και γραφήματα που παρουσιάζουν τη διεθνή πρακτική στη διαχείριση Αποθεματικών δημόσιων συνταξιοδοτικών Ταμείων. Σε σχετικό γράφημα παρουσιάζεται η περιουσία επαγγελματικών και κρατικών δημόσιων ταμείων σε επιλεγμένες χώρες του ΟΟΣΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σημαντική περιουσία ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέχουν τα επαγγελματικά Ταμεία σε Ολλανδία, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Καναδά και Ιρλανδία.
Η περιουσία του νορβηγικού δημόσιου συνταξιοδοτικού Ταμείου, τα κεφάλαια του οποίου προέρχονται από έσοδα από τους υδρογονάνθρακες της Νορβηγίας, ανέρχονται στο 130% του ΑΕΠ ενώ σημαντική περιουσία έχουν τα έξη Ταμεία του σουηδικού δημόσιου συστήματος (31% του ΑΕΠ) και το ιαπωνικό κρατικό Ταμείο (28%).
Ειδική αναφορά γίνεται στο αντίστοιχο παράδειγμα της Νορβηγίας. Στη χώρα αυτή, υπάρχει ανάλογη εμπειρία με την ίδρυση του Government Petrοleum Fund. Το Ταμείο αυτό χρηματοδοτείται από φόρους στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο που καταβάλλουν οι Νορβηγοί καταναλωτές, από τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας και από τα μερίσματα που εισπράττει το Ταμείο, καθώς κατέχει μετοχικό μερίδιο στη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Νορβηγίας (Statoil ASA).

Την περίοδο 2000-2008 το Ταμείο αναπτύχθηκε με ρυθμό μεγαλύτερο του αναμενόμενου λόγω μεταφορών μεγάλου κεφαλαίου από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου. Το 2006 μετονομάστηκε σε Ταμείο Συντάξεων (Government Pension Fund) προκειμένου να καταστεί κατανοητό στη νορβηγική κοινωνία πως απώτερος στόχος του είναι να βοηθήσει τις επόμενες γενιές. Πλέον το Ταμείο Συντάξεων της Νορβηγίας, αποτελεί το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στην Ευρώπη και το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο, με περιουσία άνω των 400 δισ. ευρώ.

Η συνολική αξία του Ταμείου το Μάρτιο του 2012, ήταν 613 δις US $, κατέχοντας το 1% της παγκόσμιας αγοράς μετοχών (σε πληθυσμό της Νορβηγίας: 4,5 εκατ. το 2010).

Η Πρόταση Νόμου αποτελείται από 6 άρθρα που αναφέρονται στο σκοπό, τους πόρους, την οικονομική διαχείριση, λειτουργικά θέματα, ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου, καθώς και τη συγκρότηση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ηθικής. Σκοπός του οργάνου αυτού είναι η θέσπιση κινήτρων επενδύσεων, στο πλαίσιο των αρχών της Ηθικής Επιχειρηματικότητας, ώστε οι επενδύσεις του υπό ίδρυση Ταμείου να γίνονται με κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.