Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης εξετάζουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

samaras-venizelosΗ Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να καταθέσουν πρόταση μομφής προκειμένου να ματαιώσουν τη λήψη της απόφασης για δημοψήφισμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα στη ΝΔ ήδη μαζεύουν υπογραφές και αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση μομφής ο πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς το βράδυ. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τα δύο κόμματα προχωρήσουν σε αυτήν την κίνηση η συζήτηση για το δημοψήφισμα «παγώνει» για τρεις έως πέντε ημέρες.
Σύμφωνα με το κανονισμό της Βουλής εφόσον υποβληθεί πρόταση μομφής υπογεγραμμένη από 50 βουλευτές οι εργασίες της Βουλής διακόπτονται σε εκείνο ακριβώς το σημείο και είτε έπειτα από δύο μέρες, είτε άμεσα ξεκινάει η συζήτηση της πρότασης μομφής.
Η συζήτηση στη ΝΔ ξεκίνησε με το που ολοκληρώθηκε το διάγγελμα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και έγινε γνωστό πως θα πάμε σε δημοψήφισμα. Στη Συγγρού είχαν αποφασίσει να περιμένουν πρώτα τις εξελίξεις στο Eurogroup και στην περίπτωση που οι ΥΠΟΙΚ της ζώνης του ευρώ απορρίψουν το αίτημα για παράταση λίγων ημερών που είχε ζητήσει η κυβέρνηση τότε θα η ΝΔ θα καταθέσει πρόταση μομφής. Μαζί με τους γαλάζιους θα συμπράξει όπως όλα δείχνουν και το ΠΑΣΟΚ λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση επί του δημοψηφίσματος, ώστε να την μπλοκάρουν.
Οι συζητήσεις ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως ξεκίνησαν από χθες και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ αντιθέτως από το Ποτάμι διευκρινίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε μια τέτοια συζήτηση.
Η διαδικασία επί της προτάσεως μορφής
Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής:
‘Αρθρo 142:Πρόταση δυσπιστίας
1. H Βουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από μέλος της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπογραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
2. H πρόταση δυσπιστίας υποβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής.
3. Aν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπογράφεται από τoν ελάχιστο απαιτούμενα αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
4. Mε την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
5. H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και ορίζονται με ανάλογη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5. H εγγραφή των άλλων ομιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
6. Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
7. Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
.iefimerida.gr