, Τετάρτη
19 Ιουνίου 2024

search icon search icon

Επιστολή αγανάκτησης των Δημάρχων Δ. Θεσ/νίκης προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

Με μεγάλη μας έκπληξη και αγανάκτηση παραλάβαμε τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την ακύρωση αποφάσεων των Δημοτικών μας Συμβουλίων για τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ).
Α. 1) Με την αριθ. 48/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) για την εκτέλεση του έργου «Ενδυνάμωση Τεχνικής Επάρκειας: Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης, για την ωρίμανση έργων Ανασχεδιασμού &Πρασινισμού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηματοδότησης τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία», συνολικού προϋπολογισμού 55.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
 
2) Σε συνέχεια ελέγχου νομιμότητας της απόφασης, ζητήθηκε από την υπηρεσία μας με το αρ. 13707/30-3-2020 έγγραφο, να ληφθεί νέα απόφαση η οποία θα ενσωματώνει το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης και έγιναν κάποιες παρατηρήσεις επ΄ αυτής.
 
3) Σε συμμόρφωση του ανωτέρου εγγράφου, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την αρ.76/2020 απόφαση, με την οποία τροποποιεί την αρ.48/2020 απόφασή του και ενσωματώνει την Προγραμματική Σύμβαση στο κείμενό της.
Β. 1) Με την αριθ. 85/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεάπολης – Συκεών, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) για την εκτέλεση του έργου «Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών», προς υποβολή χρηματοδότησής του στον άξονα της ΟΧΕ-ΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020’’, συνολικού προϋπολογισμού 55.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Γ. 1) Με την αριθ. 113/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ (ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) για την εκτέλεση του έργου «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, για την Ωρίμανση έργων προς υποβολή χρηματοδότησής τους στον άξονα της ΟΧΕ-ΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020’’ και ορισμό μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης», συνολικού προϋπολογισμού 58.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ. 1 [στοιχ. 1, 4, 5, 9 (α)] και 3 [στοιχ. 6 (β)], 3 παρ. 1, 5 περιπτ. γ΄ και 26 παρ. 1 του ν. 4412/ 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, επιβάλλεται κατ’ αρχήν η διενέργεια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, προσφυγή δε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, επιτρέπεται, ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μόνο στις περιοριστικώς αναφερόμενες στο άρθρο 32 του νόμου αυτού περιπτώσεις. Ο ίδιος νόμος, ωστόσο, προβλέπει, περαιτέρω, κατηγορίες συμβάσεων, οι οποίες, ως εκ του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, εξαιρούνται της εφαρμογής του και, επομένως, για τη σύναψή τους, δεν απαιτείται η τήρηση διαγωνιστικών διαδικασιών, οριζομένου, ειδικότερα, στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου ότι:«1. (…) 4. Μία σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία. 5. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται (…) στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγμένο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύμβασης (…)».
 
  2) Σύμφωνα με τον ν. 4674/20 με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» στο τέλος της παραγράφου 2, του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση δημάρχου, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήμων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ και τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια. Έως την έκδοση της προβλεπομένης από την παράγραφο 1 απόφασης, η κατά το προηγούμενο εδάφιο τεχνική επάρκεια διαπιστώνεται από τον Προϊστάμενο των αρμοδίων υπηρεσιών τους. Οι προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να εντάσσονται στα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) ή να χρηματοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Οι διατάξεις των παραγράφων 2 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και 4 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010    (Α΄ 87) εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προγραμματικές συμβάσεις της περίπτωσης αυτής.».
Ε. 1) Με την υπ’ αρ. 19786/29.05.2020 απόφαση του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώνει – αγνοώντας τα παραπάνω – την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και της ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, παρότι η παραπάνω αναπτυξιακή εταιρεία είναι και αναθέτουσα αρχή με κωδικό αναθέτουσας αρχής α/α 730.
2) Με την υπ’ αρ. 18760/29.05.2020 απόφαση του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώνει – αγνοώντας τα παραπάνω – την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και της ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, παρότι η παραπάνω αναπτυξιακή εταιρεία είναι και αναθέτουσα αρχή με κωδικό αναθέτουσας αρχής α/α 730.
 3) Με την υπ’ αρ. 18988/18.05.2020 απόφαση του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώνει – αγνοώντας τα παραπάνω – την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και της ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, παρότι η παραπάνω αναπτυξιακή εταιρεία είναι και αναθέτουσα αρχή με κωδικό αναθέτουσας αρχής α/α 730.
 
ΣΤ. Οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που παρατίθενται στο σκεπτικό της απόφασης έχουν εκδοθεί έως το 2013, δηλαδή πριν από την ισχύ του Ν. 4412/16 και αγνοούνται άλλες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως η πράξη 19/2019 η οποία αναφέρει ρητά ότι για προγραμματικές συμβάσεις Δήμου με αναπτυξιακή επιχείρηση ΑΕ (που λειτουργεί με τις προϋποθέσεις που βάζει η νομοθεσία) συντρέχουν εν προκειμένω όλες οι τασσόμενες από την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 προϋποθέσεις για την εξαίρεση της συγκεκριμένης σύμβασης από την υποχρέωση της προηγούμενης διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψή της.
Ζ. Σχετική με το θέμα επισυνάπτουμε τη γνωμοδότηση της 30 / 12 / 2016 του Νικόλαου – Κομνηνού ΧΛΕΠΑ, Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, το σκεπτικό της οποίας δεν συμπεριλαμβάνεται λόγω όγκου στην παρούσα επιστολή (βλ. σελ. 1-10 της επισυναπτόμενης γνωμοδότησης).
Η. Σε όλες τις αποφάσεις καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για έργα μείζονος σημασίας για τις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, έργα για τα οποία η μελετητική προσπάθεια έχει ξεκινήσει από τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων οι οποίες χρήζουν τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την τελική συγκρότηση και υποβολή των προτάσεων έργων για χρηματοδότηση στην πρόσκληση 182.6eτης ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας – αναβάθμισης πυρήνων πρασίνου, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την οποία η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 / 6 / 2020.  
Στην καταληκτική παράγραφο των ακυρωτικών αποφάσεων αναφέρεται ότι «………..δεν τεκμηριώνεται η επιλογή σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ/ΟΤΑ, ως μοναδικό μέσο επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού…………».
Δεδομένου του ασφυκτικά στενού χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των φακέλων υποβολής των προτάσεων για χρηματοδότηση η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με την ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ήταν πραγματικά το μοναδικό μέσο επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού, το οποίο εσείς ακυρώσατε.
Εκτιμάτε, κύριε συντονιστή, ότι με τις εν λόγω αποφάσεις ακύρωσης συμβάλλατε πραγματικά στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος;
Αναρωτιόμαστε αν, το έργο της ανάπλασης του στρατοπέδου «ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» του Δήμου Παύλου Μελά, για το οποίο ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία, θα είχε προχωρήσει έστω και ένα βήμα, αν δεν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας χρηματοδότησης εκπόνησης της μελέτης στη ΑΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.
Κύριε Συντονιστή
Σύμφωνα με το άρθρο 102 §4 του Ελληνικού Συντάγματος: «Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπει να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.» Εν προκειμένω εσείς, αλήθεια, πιστεύετε ότι περιορισθήκατε στην άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή ότι ασκήσατε μη νομίμως έλεγχο σκοπιμότητας; Πιστεύετε ότι με τις συγκεκριμένες αποφάσεις σας υπηρετείτε τη συνταγματική επιταγή (αρ 102 § 2α Συντάγματος) περί διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ;
Κύριε Συντονιστή
Ανάπτυξη στα λόγια δεν γίνεται.
Είναι η ώρα τα σκουριασμένα και δυσκίνητα γρανάζια του κρατικού μηχανισμού που κάνουν ότι μπορούν για να βρουν τον τρόπο και τις αιτιάσεις για να μην γίνει κάτι, να κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση, να βρουν τους τρόπους με τους οποίους να μπορεί να γίνει κάτι.
 
Είναι ή δεν είναι προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων; Θα είναι ή δεν θα είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της ανάπτυξής τους;
Αντί λοιπόν να προσπαθείτε να ανασύρετε οποιαδήποτε λεπτομέρεια που θα μπορούσε να αποτελέσει αιτιολογία ακύρωσης των αποφάσεων των συλλογικών μας οργάνων, ερμηνευόμενη αυθαίρετα και κατά το δοκούν, οι υπηρεσίες σας και εσείς έπρεπε να κάνετε εξαντλητική έρευνα ακριβώς για το αντίθετο.
Όλοι γνωρίζετε τις σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα οι διευθύνσεις των Τεχνικών υπηρεσιών. Νομίζουμε δεν χρειάζεται αυτό να αναλυθεί περαιτέρω.
Σε μια κρισιμότατη εποχή λοιπόν για την πατρίδα μας όλοι θα έπρεπε να συμβάλλουν στην προσπάθεια ανάταξης.
Η προσπάθεια αυτή απαιτεί οι πάσης φύσεως μηχανισμοί να πάψουν να στραγγαλίζουν την αυτοδιοίκηση, να πάψουν να στραγγαλίζουν την ανάπτυξη, να πάψουν να καταδικάζουν στην υπανάπτυξη τις τοπικές κοινωνίες ειδικά εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Οι Δήμαρχοι

  1. 1. Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Λάζαρος Κυρίζογλου

  1. Νεάπολης-Συκεών

Συμεών Δανιηλίδης
3.Κορδελιού-Ευόσμου
Κλεάνθης Μανδαλιανός
 
 

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.