, Παρασκευή
31 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Θα αναβαθμιστεί η κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης

Στόχος του ΕΣΠΑ είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, η ενέργεια αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο αφ’ ενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές για τη λειτουργία τους υποδομές, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών κλίμακας, αφ’ ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.
Στις εγκαταστάσεις των ΚΑΘ και ΟΚΑΑ, που αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Υπερταμείο) και εποπτεύονται από τα υπουργεία Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δραστηριοποιούνται περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2023.