, Παρασκευή
31 Μαρτίου 2023

Δ. Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη μίσθωσης ακινήτου για την ίδρυση και λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για τρία (3) χρόνια ακίνητο για την ίδρυση και λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:

  • Να βρίσκεται μεταξύ των οδών: Μοναστηρίου – Αναγεννήσεως – Γιαννιτσών – Προέκταση Αγίων Πάντων και να βρίσκεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στα γραφεία της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας (Μοναστηρίου 93)
  • Να διαθέτει ωφέλιμο εμβαδόν για συνολική χρήση συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων 200 – 300 τ.μ.
  • Μπορεί να είναι είτε ισόγειο είτε να βρίσκεται σε όροφο.
  • Να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει φυσικό φωτισμό, αερισμό, και να καλύπτει τις ανάγκες πυροπροστασίας των χώρων. Όλοι οι χώροι πρέπει να διαθέτουν σε πλήρη λειτουργία επαρκή θέρμανση και ψύξη.
  • Οι χώροι του εξεταζόμενου ακινήτου θα πρέπει να εξασφαλίζουν εξαρχής ή μετά από επεμβάσεις του ιδιοκτήτη την προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Στον χώρο θα πρέπει να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 16/96: “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ”.
  • Ο εκμισθωτής υποχρεώνεται με δαπάνες του να μεριμνήσει ώστε το μίσθιο να είναι συνδεδεμένο και σε πλήρη λειτουργία με τα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφώνου.

Αντίγραφο της πλήρους διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παρακάτω διεύθυνση, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου thessaloniki.gr.
Όσοι έχουν ακίνητο με τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, καταθέτοντας αίτηση στο Γραφείο 106 A, Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θεσσαλονίκης ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00, Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 (1ος όροφος), τηλέφωνο: 231331 7254, 7446.