, Κυριακή
28 Μαΐου 2023

Attica Group: Παράταση των δεσμεύσεων μετά την εξαγορά της HSW

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 24 Μαΐου για να αξιολογήσει και να επανεξετάσει, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Attica Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (ATTICA) με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Απόφαση Δεσμεύσεων), προκειμένου, δυνάμει του όρου Β5 αυτής, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή παράτασης, εν όλω ή εν μέρει, για τις υπό Β4 δεσμεύσεις που αφορούν τη Χίο και τη Μυτιλήνη κατά μέγιστο για τρία έτη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL