, Σάββατο
02 Μαρτίου 2024

ΔΕΗ: Στο 5,17% η συμμετοχή της Goldman Sachs

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., στις 28/11/2023, 29/11/2023 και 30/11/2023, η συνολική θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ ΑΕ αποτελούνταν από τις ακόλουθες έμμεσες συμμετοχές, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities μεταξύ των οποίων η Goldman Sachs International με 5,20% στις 28/11/2023 και 5,03% στις 30/11/2023).

Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ ΑΕ, ήτοι το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps) διαμορφώθηκε στις 30/11/2023 σε 19.768.046 (ή 5,17%) από 557.448 (ή 0,15%), στις 15/11/2023.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL

#Tags: ΔΕΗ