02:18, Πέμπτη
11 Αυγούστου 2022

Τα πάντα για τον προσωπικό γιατρό

Ξεκίνησαν από χθες οι εγγραφές των πολιτών στον προσωπικό γιατρό, που αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την προαγωγή της υγείας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, μια από τις βασικές αλλαγές είναι ο τρόπος παραπομπής των ασθενών στους ειδικούς γιατρούς αλλά και στα νοσοκομεία, ενώ ορίζονται δύο τρόποι παραπομπής σε ειδικούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία.

Τα κίνητρα

Όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1ης/1/2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε Δημόσιες Μονάδες Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι μη εγγεγραμμένοι σε προσωπικό ιατρό από την 1η/10/2022 θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 1η/10/2022 πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Από την 1η/1/2023 τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στη φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Ποιους αφορά

Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του και ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφονται με ελεύθερη επιλογή στον προσωπικό ιατρό, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, ο οποίος είναι:

* Ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

* Ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

* Ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με εγγεγραμμένο πληθυσμό.

Σημειώνεται ότι ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται και οι ιατροί άνευ ειδικότητας που διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας δύναται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται ιατροί και άλλων ειδικοτήτων, όταν δεν επαρκούν οι ιατροί των ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και έπειτα από παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.

Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών παρέχονται εντός των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών ΠΦΥ, της έδρας των Τοπικών Ομάδων Υγείας, των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον.

Η διαδικασία

Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του την εγγραφή πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη γονική μέριμνα, ενώ αν ο πολίτης τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη. Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον πολίτη μέσω της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, τους προσωπικούς ιατρούς, είτε από άλλους φορείς, οι οποίοι δύναται να προσδιοριστούν μεταγενέστερα με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ POLITICAL