fbpx

, Δευτέρα
15 Ιουλίου 2024

search icon search icon

«Δώρο» 7,6 εκατ. ευρώ της διοίκησης Ι. Τζίτζιου του Δ. Σιθωνίας προς το Πόρτο Καρράς

Προσφάτως, άλλο ένα σεβαστό ποσό ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ από τα τέλη παρεπιδημούντων επιδικάστηκε υπέρ του «Πόρτο Καρράς» σε βάρος του Δήμου Σιθωνίας με υπαιτιότητα του πρώην δημάρχου και νυν υποψηφίου δημάρχου Σιθωνίας Ιωάννη Τζίτζιου. Αν σ’ αυτά προστεθούν τα ποσά τα οποία έχουν τελεσιδικήσει 3.173.000 από τα τέλη καθαριότητας μαζί με τις προσαυξήσεις αγγίζουν το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.

Το ιστορικό έχει ως εξής: Από το 2001 έως και το 2014 επιδικάστηκαν για κακή επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού τελεσίδικες αποφάσεις σε βάρος του Δήμου Σιθωνίας υπέρ του Πόρτο Καρράς ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου με ετήσια προσαύξηση 6%. Η τότε διοίκηση του Δήμου Σιθωνίας Ιωάνη Τζίτζιου ενώ είχε το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου από τον Σεπτέμβριο του 2015 ουδέποτε έφερε στο δημοτικό συμβούλιο τις αποφάσεις αυτές με αποτέλεσμα να ασκηθούν κι άλλες αγωγές από το 2015 έως το 2019 διεκδικώντας το ξενοδοχειακό συγκρότημα άλλα 2 εκατ. ευρώ μαζί τις προσαυξήσεις. Επίσης, υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις που αφορούν στην επιστροφή τέλους παρεπιδημούντων διότι οι αποφάσεις αυτές δεν είχεν εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πριν από τρεις μήνες με την 11.04.23 αίτηση η διοίκηση του Πόρτο Καρράς αιτήθηκε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δήμο Σιθωνίας με αίτημα: «Ο Δήμος Σιθωνίας θα μας καταβάλει το συνολικό ποσό των 7.675.000,00€, που αφορά σε τέλη φωτισμού και καθαριότητας ετών 2001 έως και 2019 (κεφάλαιο και τόκοι υπερημερίας). Υπό την ρητή και απαραίτητη προϋπόθεση – αίρεση της καταβολής του παραπάνω ποσού των 7.675.000,00€, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε από τις κάθε είδους αξιώσεις μας για επιστροφή των ποσών που προέρχονται από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 4.730.390,76€, καθώς και από τις κάθε είδους αξιώσεις μας για επιστροφή των ποσών που προέρχονται από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ετών 2020 και 2021, που ανέρχονται σε 656.750,20€. – Σε περίπτωση που επιτευχθεί κατά τα ανωτέρω εξώδικος συμβιβασμός τα μέρη θα προβούμε σε εκατέρωθεν παραίτηση από τυχόν ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. Επαναλαμβάνουμε ότι η παρούσα πρότασή μας για εξώδικο συμβιβασμό, η οποία θα πρέπει να εξεταστεί από εσάς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 Ν. 3852/2010, ισχύει υπό την σαφή και ρητή αίρεση της καταβολής του ποσού των 7.675.000,00€, που αφορά σε τέλη φωτισμού και καθαριότητας ετών 2001 έως και 2019».

Μπροστά στον κίνδυνο το οφειλόμενο ποσό να μεγαλώσει ελέω προσαυξήσεων κι έτι έχουν ήδη επιδικαστεί περί των 7-8 εκατ. ευρώ (κι έπεται συνέχεια) η διοίκηση του Δήμου συμφώνησε στον εξώδικο διακανονισμό ωστόσο για το ποσό των 7.675.000 ευρώ που καλείται να πληρώσει την ευθύνη φέρει ακέραια η πρώην διοίκηση του Ιωάννη Τζίτζιου ο οποίος παρεμπιπτόντως προανήγγειλε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του για τη διεκδίκηση της διοίκησης του Δήμου Σιθωνίας στις 2 Αυγούστου συγκέντρωση εντός της αιθούσης Olympic Hall 2 του … Πόρτο Καρράς στην οποία μάλιστα θα παρουσιάσει και τους υποψηφίους του συνδυασμού του!

Πληρωμή σε ανάδοχο ύψους 3 εκατ. ευρώ χωρίς … σύμβαση!

Πρόκειται για θέμα το οποίο φέρει τον τίτλο «Αντιμετώπιση βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης, λυμάτων και βιολογικών από πλημμυρικά φαινόμενα Οκτωβρίου 2014». Ωστόσο, δεν αναφέρεται σε καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, δεν υπάρχει ανάθεση του έργου, δεν υπάρχει κανένα σχετικό έγγραφο αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το έργο αποπληρώθηκε με το 861/2017 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, με αιτία πληρωμής την εξόφληση της υπ’ αριθ. 42/2017 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, που αφορά το έργο του θέματος και δικαστικά έξοδα αυτής. Το συνολικό ποσό πληρωμής είναι 3.166.942,08 €. Τα χρήματα επιχορηγήθηκαν με την 33629/06-10-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Με την 132α/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας ψηφίζεται πίστωση ποσού 3.166.942,08 €.

Στην 1η σελίδα της 42/2017 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, αναφέρεται: «Την από 05-11-2014 σύμβαση και με αριθμό πρωτοκόλλου 20.367 για την εκτέλεση των εργασιών «Αντιμετώπιση βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης, λυμάτων και βιολογικών από πλημμυρικά φαινόμενα Οκτωβρίου 2014» όπου εκτελέστηκε εμπρόθεσμα από την αιτούσα και ο καθ’ ου παρέλαβε τις εργασίες αυτές, συνολικού ποσού 3.075.748,08 €». Η προαναφερόμενη 20.367/05-11-2014 σύμβαση, δεν είναι υπαρκτή σύμβαση στο Δήμο Σιθωνίας και ο υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 20.367 του έτους 2014, αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επίσης η 20767/31-12-2015 βεβαίωση καλής εκτέλεσης που αναφέρεται στην αίτηση του εργολάβου για Διαταγή Πληρωμής, με την οποία ο Δήμος ανεπιφύλακτα παραλαμβάνει τις εργασίες της 20.367/05-11-2014 σύμβασης, είναι έγγραφο ανύπαρκτο στον Δήμο Σιθωνίας, διότι ο συγκεκριμένος αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί σε αίτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης!

Ακτή Ζωγράφου: Η νέα επικεφαλής του Δασαρχείου αναλαμβάνει δράση

Οι καταγγελίες για το κάμπινγκ «Ελέα» στην περιοχή της Ακτής Ζωγράφου δεν έχουν τέλος! Οι παρανομίες με την ρίψη φερτών υλικών και το σκάψιμο του βουνού σε δασική περιοχή και περιοχή Νατούρα σε αρχαιολογική ζώνη δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Πριν από τρία χρόνια άρχισαν οι εργασίες με το πρώτο «πατάρι», δηλαδή το σκάψιμο του βουνού 8 έως 12.000 κυβικών με την ανοχή της τότε διοίκησης της αστυνομικής διεύθυνσης του Αγίου Νικολάου υπό τον Φώτη Κλάψα. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, η επιχείρηση του κάμπινγκ βουλγαρικών συμφερόντων συνέχισε με το δεύτερο «πατάρι» και την τοποθέτηση τροχοβιλών. Παρά τις νέες καταγγελίες το Δασαρχείο Πολυγύρου δεν παρενέβη, ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολεοδομίας του Δήμου Σιθωνίας αλλά ούτε και η αρχαιολογική υπηρεσία.

Στις 8 Οκτωβρίου του 2021 ωστόσο, στο δασαρχείο Πολυγύρου έκανε έφοδο διερευνώντας καταγγελίες που σχετίζονται με σοβαρές καθυστερήσεις στη διερεύνηση υποθέσεων. Οι εισαγγελικές αρχές της Χαλκιδικής συνοδεία αστυνομικών κατέσχεσαν σειρά εγγράφων, αλλά και υπολογιστές τα αρχεία. Η έρευνα έγινε ύστερα από καταγγελίες ότι υποθέσεις που είχαν αναλάβει οι αρχές του δασαρχείου έμεναν επί χρόνια στα συρτάρια χωρίς να διερευνώνται, με συνέπεια να φτάνουν μέχρι και τα όρια της παραγραφής, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του «Ελέα». Άλλες καταγγελίες έκαναν λόγο μέχρι και για εξαφάνιση μηνύσεων που είχαν υποβληθεί και τελικά δεν διερευνήθηκαν ποτέ. Εισαγγελικές πηγές έλεγαν πως εξετάζονται και οι λόγοι για τους οποίους δεν είχαν εκτελεστεί ακόμη και εισαγγελικές παραγγελίες.

Πάντως, η ίδια τακτική ανοχής ακολουθήθηκε και μετά την αλλαγή σκυτάλης στην αστυνομική διεύθυνση του Αγ. Νικολάου από τον Ιωάννη Μπαμπαϊτη καθώς οι εργασίες της επιχείρησης στην Ακτή Ζωγράφου συνεχιζόνταν κανονικά με την τοποθέτηση νέων τροχοβιλών αλλά κυρίως τη ρίψη στη θάλασσα πολλών χιλιάδων κυβικών αλλά και αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας.

Τις συνεχιζόμενες καταγγελίες ωστόσο, πλέον εξετάζει η νέα επικεφαλής του δασαρχείου Αγγελική Νάτσιου μια έντιμη υπάλληλος με σεβασμό στη δουλειά και το καθήκον της. Απομένει η διενέργεια αυτοψίας κλιμακίου του δασαρχείου που ακριβώς έπεσαν τα 22.000 κυβικών χώματος, που ξηλώθηκε δασικη έκταση με πεύκα αλλά και ποιά αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας πετάχθηκαν μέσα στη θάλασσα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ KARFITSA

Ακολουθήστε τη Karfitsa στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.